Privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov nr. 24531/20.07.2021 înregistrată la Comuna Mogoșoaia cu nr. 18334/21.07.2021, completată prin adresa nr. 18365/21.07.2021;

Hotărârea Consiliului Local nr. 44/10.05.2021 privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;

În aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice ele transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin.(3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia, să aprobe modificările Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului public de transport local de călători în Regiunea București – Ilfov.

Art. 2 Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia, să  aprobe  modificările documentației de atribuire privind delegarea de gestiune a serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov.

Art. 3 Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Comuna Mogoșoaia, să aprobe modificările Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Judetul Ilfov, precum și ale Caietului de Sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov.

Art. 4 Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia să aprobe modificările Contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov pe o perioadă de 10 ani, împreună cu anexele acestora.

Art. 5 Aprobarea gestiunii directe ca modalitate de gestiune a serviciului public de transport local de călători în regiunea București – Ilfov.

Art. 6 Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia, să atribuie direct serviciul public de transport local de călători și să semneze Contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov pe o perioadă de 10 ani cu operatorii regionali Societatea de Transport București STB SA, Ecotrans STCM SRL și Serviciul de Transport Voluntari SA.

Art.7 Acordarea mandatului special Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov pentru ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia să semneze Contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov pe o perioadă de 10 ani cu Societatea de Transport București STB SA, Ecotrans STCM SRL și Serviciul de Transport Voluntari SA.

Art. 8 Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov pentru ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia să semneze Contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov pe o perioadă de 10 ani cu Societatea de Transport București STB SA, Ecotrans STCM SRL și Serviciul de Transport Voluntari SA.

Art. 9 Acordarea mandatului domnului Precup Paul Mihai Nicu, Primarul Comunei Mogoșoaia, reprezentant al Comunei Mogoșoaia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov pentru ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia, în calitate de beneficiară a serviciului de transport public,  să semneze Contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov pe o perioadă de 10 ani cu Societatea de Transport București STB SA, Ecotrans STCM SRL și Serviciul de Transport Voluntari SA.

Art. 10  Contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov astfel cum au fost modificate, împreună cu anexele și documentele asociate acestora, se constituie în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11 Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia, să refuze, în condiții justificate, aprobarea prețurilor și tarifelor propuse de operator, potrivit art. 9 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 51/2006.

Art. 12 Acordarea mandatului domnului Precup Paul Mihai Nicu, Primarul Comunei Mogoșoaia, reprezentant al Comunei Mogoșoaia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov, să își exprime votul în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov în sensul celor stabilite în prezenta hotărâre.

Art. 13 Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia, să  aprobe  Actul Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători nr. 4/14.05.2021, încheiat cu operatorul SC Regio Serv Transport SRL.

Art. 14 Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia, să  semneze  Actul Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători nr. 4/14.05.2021, încheiat cu operatorul SC Regio Serv Transport SRL.

Art.15 Acordarea mandatului special Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov pentru ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia, să  semneze  Actul Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători nr. 4/14.05.2021, încheiat cu operatorul SC Regio Serv Transport SRL.

Art.16 Acordarea mandatului domnului Precup Paul Mihai Nicu, Primarul Comunei Mogoșoaia, reprezentant al Comunei Mogoșoaia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov, ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia, să  semneze  Actul Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători nr. 4/14.05.2021, încheiat cu operatorul SC Regio Serv Transport SRL.

Art. 17 Abrogarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Mogoșoaia nr. 292/29.10.2018.

Art. 18 Aprobarea plații contribuției pe anul 2021 datorată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov de către UAT Comuna Mogoșoaia, conform anexei.

Art. 19 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 20 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă..

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source