Privind aprobarea actualizării Studiului de Oportunitate „Linii de transport Public cu Emisii Zero” pentru zona Mogoșoaia – Chitila – Buftea – Otopeni – București, pentru achiziția de autobuze electrice și a Măsurilor complementare pentru investițiile aferente proiectelor: 1. Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Chitila – Mogosoaia – Baneasa, 2. Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Chitila – Mogosoaia, 3. Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Straulesti – Mogosoaia – Buftea – (proiect de baza si complementar)

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Conform Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 224/25.04.2018;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 240/18.06.2018;

Adresa înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 15684/02.07.2021;

Prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

Orientările  privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

Prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor, pentru POR obiectivul 3.2 ”Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă” (POR/2017/3/3.2/1/BI);

Conform art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

Potrivit art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Conform art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și d),  art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G .nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea actualizării Studiului de Oportunitate „Linii de transport Public cu Emisii Zero” pentru zona Mogoșoaia – Chitila – Buftea – Otopeni – București, pentru achiziția de autobuze electrice și a Măsurilor complementare pentru investițiile aferente proiectelor: 1. Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Chitila – Mogosoaia – Baneasa, 2. Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Chitila – Mogosoaia, 3. Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Straulesti – Mogosoaia – Buftea – (proiect de baza si complementar), conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  10 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel),abţineri 4 ( Iacoban Alexandru, Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Băiaș Costel), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source