Privind aprobarea modelului de declarație privind stabilirea taxei de salubrizare pentru persoanele fizice

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

În temeiul prevederilor art. 123 alin. (1), alin. (2) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a), din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea modelului de declarație privind stabilirea taxei de salubrizare pentru persoanele fizice, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0,abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source