Privind aprobarea Documentației topo cadastrală – Documentație tehnică pentru reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor, de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Strategia de Dezvoltare Locală a UAT Mogoșoaia aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27/12.04.2017, precum și Strategia pentru Dezvoltare Urbană și Teritorială a acesteia aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 778/29.04.2020;

Luând în considerare prevederile art. 2 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea Documentației topo cadastrală – Documentației tehnice pentru reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor, de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, întocmită de S.C. GEOTOPO SRL conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 În considerarea calității de Administrator de Drum, se împuternicește domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup în vederea semnării documentației necesare schimbării amplasamentului drumurilor în zona studiată conform documentației prevăzute la art. 1.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4  Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi pentru, voturi împotrivă 6 ( Costel Băiaș, Aurel Pavel, Alexandru Iacoban, Iustin Cojocaru, Alin Vârtic, Felicia Ienculescu-Popovici),abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source