HOTĂRÂRE | 55 | din data de 26.05.2022

Privind organizarea evenimentului “Serbarea copiilor” în cadrul Parcului Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Conform prevederilor art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. d), art. 139, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea  organizării evenimentului “Serbarea copiilor” în cadrul Parcului Mogoșoaia, în luna iunie 2022.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 3 (Alin Călin Vărtic, Iustin Cojocaru, Alexandru Iacoban), dintr-un număr de 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source