Privind confirmarea doamnei Corina Listoschi ca auditor financiar a S.C. ECOTRANS STCM S.R.L.

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa S.C. ECOTRANS STCM nr. 15/02.06.2021 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr . 14001/08.06.2021;

Conform art. 62 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin. (3) lit. d) și al art. 139 alin.(1) coroborat cu prevederile art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Confirmarea doamnei Corina Listoschi, auditor financiar autorizat cu numărul AF4623 pentru auditul situațiilor financiare încheiate la 31.12.2020 pentru societatea ECOTRANS STCM SRL.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3  Secretarul General al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source