HOTĂRÂRE | 53 | din data de 26.05.2022

Privind însușirea raportului de evaluare nr. 10425/18.04.2022, precum și  aprobarea prețului de achiziție a imobilului teren în suprafață de 1194 mp identificat cu nr. cadastral 67640

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Hotărârea Consiliului Local nr. 37/31.03.2022;

Prevederile art. 553, art. 555,  art. 1650, alin. 1, art. 1657 și art. 1666 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. 2 lit. (b), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea raportului de evaluare nr. 10425/18.04.2022 întocmit de S.C. AM VERUS S.R.L CUI RO36203618, J40/8299/2016  privind stabilirea valorii de piață a imobilului teren în suprafață de 1194 mp identificat cu nr. cadastral 67640.

Art. 2 Aprobarea procesului – verbal de negociere a prețului de cumpărare a imobilului teren descris la art. 1, înregistrat la Comuna Mogoșoaia sub nr.10706/20.04.2022, întocmit de comisa de negociere constituită conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia nr. 37/31.03.2022 și a dispoziției primarului comunei Mogoșoaia nr.263/18.04.2022.

Art. 3 (1) Aprobarea cumpărării imobilului teren în suprafață de 1194 mp identificat cu nr. cadastral 67640.

(2) Prețul de achiziție al imobilului menționat la alin. 1 este contravaloarea în lei a 90.520 euro la cursul BNR de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, conform procesului – verbal de negociere nr. 10706/20.04.2022..

Art. 4 (1) Se împuternicește domnul Paul Mihai Nicu Precup, în calitate de primar al Comunei Mogoșoaia, în vederea semnării contractului de vânzare – cumpărare.

(2) Taxele notariale și cele privind înscrierea terenului în Cartea Funciară, vor fi suportate de cumpărător, din fondurile bugetului local al Comunei Mogoșoaia.

Art. 5 Imobilele cumpărate în condițiile prezentei hotărâri se înregistrează ca bunuri aparținând domeniului privat al Comunei Mogoșoaia, la valoarea prevăzută în contractul de vânzare – cumpărare, iar inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunei Mogoșoaia se completează corespunzător.

Art. 6 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source