HOTĂRÂRE | 44 | din data de 18.04.2022

Privind aprobarea acordului de principiu în vederea contractării de către Ecotrans STCM SRL a unui împrumut bancar rambursabil de până la 3.000.000 lei sub forma de linie de credit pentru capital de lucru

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile OUG nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale Cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele ale HG nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare

Conform art. 129 alin. (4) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) din  OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea acordului de principiu în vederea contractării de către Ecotrans STCM SRL a unui împrumut bancar rambursabil de până la 3.000.000 lei sub forma de linie de credit pentru capital de lucru.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 2 (Iacoban Alexandru, Cojocaru Iustin), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Roxana Cristina Chihai
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source