Privind aprobarea Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență în Comuna Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia

În temeiul art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 41-44 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011

Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență în Comuna Mogoșoaia, conform anexei la prezenta hotârâre.

Art. 2 De la data aprobării prezentului proiect de hotărârii își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 955/2019.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source