Privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia, județ Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia

Adresa Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 8169/09.04.2021;

Conform Hotărârii nr. 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020-2021;

Prevederile art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (2), (3), art. 82 și art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale;

Prevederile art. 8 din Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea cuantumului lunar al unei burse pentru elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia, după cum urmează: Bursa de merit: 130 lei, Bursa de studii:100 lei și Burse de ajutor social: 100 lei.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source