HOTĂRÂRE | 37 | din data de 31.03.2022

Privind aprobarea demarării procedurii cumpărării imobilului teren intravilan situat în comuna Mogoșoaia, identificat cu nr. cadastral  67640, în suprafață de 1194 mp

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Conform art. 129 alin. (2) lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea demarării procedurii cumpărării imobilului teren intravilan situat în comuna Mogoșoaia, identificat cu nr. cadastral 67640, în suprafață de 1194 mp.

Art. 2 Aprobarea efectuării unui raport de evaluare de către un evaluator autorizat ANEVAR pentru stabilirea valorii de circulație a imobilului menționat la art. 1, raport care va fi ulterior supus aprobării prin hotărâre a Consiliului Local Mogoșoaia.

Art. 3 Prețul de cumpărare al terenului se va stabili prin negociere între părți și nu va putea depăși valoarea rezultată din raportul de evaluare.

Art. 4 În vedere negocierii prețului de cumpărare a terenului prevăzut la art.1, se va constitui o comisie din a cărei componență vor face parte 2 consilieri locali și 2 reprezentanți ai primăriei, desemnați prin dispoziție de primar.

Art. 5 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Roxana Cristina Chihai
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source