HOTĂRÂRE | 35 | din data de 31.03.2022

Privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Mogoșoaia semestrului II 2021 și a planului de măsuri pentru îmbunătățirea activităților de management al situațiilor de urgență, instruirea personalului și a activității de intervenție în anul 2022 semestrul I

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Conform art. 24 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

În temeiul prevederile art.13 și art.27 lit. e) din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu completarile si modificările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 25 și art. 27 din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă;

Prevederile art.14 lit. e) din Ordinul 163/2007 pentru aprobarea Normelor de aparăre împotriva incendiilor;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. h), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Mogoșoaia aferent semestrului II 2021, conform anexei nr. 1

Art. 2 Aprobarea Planului de măsuri pentru îmbunătățirea activităților de management al situațiilor de urgență, instruirea personalului și a activității de intervenție, semestrul I anul 2022, conform anexei nr. 2.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Roxana Cristina Chihai
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source