Privind încheierea unui acord de parteneriat cu Asociația Pentru Promovarea Alimentului Românesc

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile Cap. VIII și urm. din Ordonanţa de urgenţă nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

Conform prevederilor Cap. VI și urm. din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

Conform prevederilor art. 129 alin. (9) lit. a, art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019  privind Codul administrativ cu modificările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Încheierea unui acord de parteneriat între Comuna Mogoșoaia și Asociația Pentru Promovarea Alimentului Românesc cu sediul în Mogoșoaia, str. I. C. Brătianu nr. 97 A, județ Ilfov CIF 3001344, conform anexei la prezenta  hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

      Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 4 (Iacoban Alexandru, Ienculescu-Popovici Felicia, Vârtic Alin Călin, Cojocaru Iustin), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source