Privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Comuna Mogoșoaia și Asociația Hands Across România în domeniului învățământului în sistem dual

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Conform O.U.G. 94/2014 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 precum și modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației

Conform prevederilor art. 129 alin. (7) lit. a, alin. (9) lit. a, art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea încheierii unui protocol de colaborare în domeniului învățământului în sistem dual între Comuna Mogoșoaia și Asociația Hands Across România  având sediul în comuna Chiajna, str. Rezervelor, nr. 54, bloc 5, ap. 87, județ Ilfov CUI 17862507, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

      Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 1 (Pavel Aurel), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source