HOTĂRÂRE | 22 | din data de 18.02.2022

Privind modificare HCL nr. 118/14.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile art.27 si art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Conform art. 2 alin. (1) lit. h), art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

În temeiul art. 129 alin. 4 lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Modificarea paragrafului privind taxa de salubritate din Capitolului X – Regulament privind stabilirea taxelor speciale din Capitolul IX conform art.484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, din Anexa nr. I la HCL nr. 118/14.12.2021 – TABLOUL cuprinzând valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile in anul fiscal 2022, conform anexei.

Art. 2 Celelate prevederi ale HCL nr. 118/14.12.2021 rămân neschimbate.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 1 (Pavel Aurel), dintr-un număr de 13 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Roxana Cristina Chihai
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source