Privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – Construire hală depozitare, service auto, birouri P+2E, amplasare totem, amenajare circulații auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire, racord utilități– strada Ciobanului nr. 69, teren identificat cu nr. cadastral 58039

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Potrivit art. 7 alin. (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Adresa nr. 23496/02.09.2020;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 7089/3F/17.08.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Prevederile art. 25 și art. 27 ind 1, art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor 129 alin. (6) lit. c) , art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – Construire hală depozitare, service auto, birouri P+2E, amplasare totem, amenajare circulații auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire, racord utilități– strada Ciobanului nr. 69, teren identificat cu nr. cadastral 58039 – beneficiar Crețu Marius Daniel și Crețu Florin Cristian. Documentația reglementează: retragerile construcției față de limita de proprietate ( 2 m față de limita de N a parcelei, 4,5 m față de limita de S, 41,85 m față de limita de E, și respectiv 25,61 m față de limita de V a parcelei), accesul auto se va face în principal din partea de V, din drumul de acces, viitoarea str. Ciobanului, precum și din partea de E, dinspre drumul colector al centurii, parcarea autovehiculelor în interirul lotului, echiparea tehnico-edilitară completă pe parcelă, înălțimea maximă admisă a clădirilor este de 10 m. Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia.

Art. 2 Stabilirea perioadei de valabilitate a documentației de trei ani de la aprobare.

Art.3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source