Privind aprobarea suspendării HCL nr. 10/30.05.2003, HCL nr. 11/05.05.2004, HCL nr. 109/30.11.2007, HCL nr. 18/25.01.2008, HCL nr. 217/25.04.2008 și HCL nr. 193/20.09.2011

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Amendamentul nr. 4271/18.02.2021;

Prevederile art. 66 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Potrivit art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul prevederilor 129 alin. (6) lit. c) , alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

 Art.1 Aprobarea suspendării HCL nr. 10/30.05.2003, HCL nr. 11/05.05.2004, HCL nr. 109/30.11.2007, HCL nr. 18/25.01.2008, HCL nr. 217/25.04.2008, HCL nr. 193/20.09.2011.

Art.2 Aprobarea duratei suspendării pentru o perioadă de 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.3 Își mențin valabilitatea prevederile HCL nr. 31/10.04.2009, HCL nr. 34/10.04.2009, HCL nr. 102/29.11.2016, HCL nr. 54/29.11.2017, HCL nr. 199/20.02.2018, HCL nr. 307/19.11.2018, HCL nr. 903/29.03.2019.

Art.4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source