Privind aprobarea rețelei școlare pentru învățământ la nivelul Comunei Mogoșoaia, pentru anul 2021-2022

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia;

Prevederile art. 24 din Metodologia privind fundamentare a cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 ce este Anexă la Ordinul MEN nr. 5599/2020;

Adresele nr. 29937/18.11.2020, adresa nr. 30046/20.11.2020, adresa nr.30401/25.11.2020, adresa nr.31154/08.12.2020 și adresa nr. 31239/09.12.2020;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a), art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea rețelei școlare pentru învățământ la nivelul Comunei Mogoșoaia, pentru anul 2021-2022, conform anexei.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3  Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 3 (Iacoban Alexandru, Ienculescu-Popovici Felicia și Cojocaru Iustin), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source