HOTĂRÂRE |122| din data de 22.12.2022

Privind aprobarea procedurii de autorizare, execuție și recepție a lucrărilor de instalare rețele utilități în zona drumurilor publice aflate în domeniul public al Comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. m), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. a) O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1Aprobarea Caietului de sarcini pentru refacerea sistemelor rutiere în urma execuției lucrărilor de instalare a rețelelor de utilități, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobarea Detaliilor privind refacerile conform Anexelor 2-7 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobarea procedurii de autorizare, execuție și recepție a lucrărilor de instalare rețele utilități în zona drumurilor publice aflate în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, conform Anexei nr. 8 la prezenta hotărâre.

Art. 4 De la data aprobării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 69 din 31.08.2015.

Art. 5 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 2 (Dinu Gheorghe, Pavel Aurel), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Amalia Andrei
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source