HOTĂRÂRE | 120 | din data de 14.12.2021

Privind acceptarea declarațiilor de renunțare conform anexei și trecerea în domeniul privat al Comunei Mogoșoaia a imobilelor situate în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia

Prevederile art. 553 alin. (2), art. 562 alin. (2) și art. 889 alin. (2) Cod Civil;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și ale art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul adminisitrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Acceptarea declarațiilor de renunțare conform anexei și trecerea în domeniul privat al Comunei Mogoșoaia a imobilelor situate în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 4 (Iacoban Alexandru, Cojocaru Iustin, Vartic Alin, Ienculescu-Popovici Felicia), abţineri 0, dintr-un număr de 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source