HOTĂRÂRE | 119| din data de 09.12.2022

Privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (A.D.I.G.I.D.I)

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local  nr. 37/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliul Local UAT Comuna Mogoșoaia;

Prevederile art.122 din Constituția României, republicată;

Prevederile art. 3 și art. 4 alin (1)-(4) din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;

Prevederile art.7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.2 alin.(2), art.58, art.64, art.80 și art.84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 13, art. 17 alin. (1) coroborat cu alin. (2) lit. f) coroborat cu art. 21 alin. (1) și art. 32 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov,

În temeiul prevederilor art. 8, art. 10 alin. (5), art. 22, art. 29, art. 30, art. 32 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 12 alin. 1 lit. b, alin. 2 și alin. 3 și art. 13 alin. 1 lit. b) și alin. 2 din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e) coroborat cu alin. (9) lit. a), art. 140 și art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionare Integrată a Deșeurilor Ilfov să delege, în numele și pe seama UAT-urilor membre, gestiunea  activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor municipale.

Art. 2 Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionare Integrată a Deșeurilor Ilfov să elaboreze și să aprobe documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor municipale provenite din unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației.

Art. 3 Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionare Integrată a Deșeurilor Ilfov să organizeze și să desfășoare procedurile de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor municipale provenite din unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației.

Art. 4 Împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia, domnul Paul Mihai Nicu Precup, cetățean român, născut la data de ___, domiciliat în ___, având CNP ____, identificat cu cartea de identitate seria ___ nr. ___, eliberată de ___, să voteze și să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor: documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor municipale provenite din unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației.

Art. 5 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 6 (Felicia Ienculescu Popovici, Iacoban Alexandru Dumitru, Vârtic Alin, Cojocaru Iustin, Pavel Aurel, Dinu Gheorghe), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Amalia Andrei
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source