HOTĂRÂRE | 116 | din data de 14.12.2021

Privind declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov” Etapa II Trupul E

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Amendamentul nr. 33491/14.12.2021;

În temeiul prevederilor art. 44 alin. (1)  din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Conform art. 7 și urm. din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Conform art. 2 alin. (1) lit. s, art. 5 alin. (1)  și urm. din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;

Potrivit art. 4 alin. (2) din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local din 19.01.2011;

În conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. b) și c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea amplasamentului lucrării de reconfigurare a parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov Etapa II Trupul E, lucrare de utilitate publică de interes local, potrivit variantei finale a studiului de fezabilitate Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobarea sumei de finanțare a lucrării de reconfigurare a parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov Etapa II Trupul E, din bugetul general al Comunei Mogoșoaia în cuantum de 5.456.073 lei.

Art. 3 Declanșarea exproprierii pentru cauză de utilitate publică de interes local a tuturor imobilelor aflate pe coridorul de expropriere prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobarea listei proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale ale căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere identificați pe baza evidențelor UAT Mogoșoaia, conform Anexei nr. 3.

Art. 5 Aprobarea Raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat Alexandru Nita la data de 06.12.2021 pentru imobilele proprietate privată ce se află pe coridorul de expropriere menționat la art. 3 din prezenta hotărâre, Anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art. 6 Aprobarea sumelor individuale aferente despăgubirii estimate pe baza raportului de evaluare prevăzut la art. 5, conform Anexei nr. 3.

Art. 7 Sumele individuale prevăzute în Anexa nr. 3 se virează într-un cont bancar deschis pe numele Comunei Mogoșoaia în termen de 90 de zile la dispoziția proprietarilor de imobile proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Art. 8 Se mandatează Primarul Comunei Mogoșoaia, domnul Paul Mihai Nicu Precup, sau persoana legal desemnată de acesta, pentru emiterea Deciziei de expropriere.

Art. 9 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 10 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 5 (Pavel Aurel, Iacoban Alexandru, Cojocaru Iustin, Vartic Alin, Ienculescu-Popovici Felicia) abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source