HOTĂRÂRE | 113 | din data de 14.12.2021

Privind aprobarea rectificării bugetului general de venituri şi cheltuieli al Comunei Mogoşoaia pe anul 2021

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Amendamentul nr. 33492/14.12.2021;

Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 – Secţiunea a 2-a, Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2021;

Prevederile art 3 alin (1), art. 4 alin. (1)-(3), art. 5 alin.(1) si (2), art.19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Decizia nr. 12052163/24.11.2021 a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Jud. Ilfov, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru cheltuielile prevazute la art. 104 alin. 2 lit. b)-d) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011;

Decizia nr. 12052164/24.11.2021 a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Jud. Ilfov,  privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional acreditat, alocate judetului Ilfov prin Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;

Decizia nr. 12052722/08.12.2021 a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Jud. Ilfov înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 33334/10.12.2021;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. a, art. 139 alin. (3) lit. a O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogoșoaia pe anul 2021, astfel: bugetul local pe anul 2021, în valoare de 55.739,19 mii RON, conform Anexei nr. 1 și bugetul creditelor interne pe anul 2021, în valoare de 30.000,00 mii RON, conform Anexei nr. 2;

Art. 2 Actualizarea obiectivelor de investiţii cuprinse în programul de investiţii publice pe anul 2021, în suma de 43.820,19 mii RON, din care: 12.341 mii RON – Bugetul local, cheltuieli de capital (Anexa nr. 3) si 1.479,19 mii RON – Bugetul local – cap.58, cheltuieli de capital (Anexa nr. 4), 30.000 mii RON – Bugetul creditelor interne, cheltuieli de capital (Anexa nr. 5).

Art. 3 Excedentul bugetului local din anii anteriori in suma de 3.072.704  lei se va utiliza ca sursa de finantare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, respectiv pentru obiectivele de investii: Amenajare centru multifuncțional Comuna Mogoșoaia. Județ Ilfov.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi pentru, voturi împotrivă 6 (Costel Băiaș, Pavel Aurel, Iacoban Alexandru, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Ienculescu-Popovici Felicia), abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General, Roxana Cristina Bute

Source