HOTĂRÂRE | 110| din data de 24.11.2022

Privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea trecerii din domeniul privat al Comunei Mogoșoaia în domeniul public al Comunei Mogoșoaia a bunului imobil în suprafață de 1.200 mp identificat cu nr. cadastral 65114, înscris în Cartea funciară nr. 65114.

Art. 2 Aprobarea trecerii din domeniul privat al Comunei Mogoșoaia în domeniul public al Comunei Mogoșoaia a bunului imobil în suprafață de 1.745 mp identificat cu nr. cadastral 65997, înscris în Cartea funciară nr. 65997.

Art. 3 Declararea de uz și de interes public local a bunurilor imobile prevăzute la art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Roxana Cristina Chihai
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source