HOTĂRÂRE | 102| din data de 25.10.2022

Privind aprobarea demarării procedurii cumpărării imobilului teren intravilan situat în comuna Mogoșoaia, identificat cu nr. cadastral  67887, în suprafață de 1400 mp

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Conform art. 129 alin. (2) lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea demarării procedurii cumpărării imobilului teren intravilan situat în comuna Mogoșoaia, identificat cu nr. cadastral 67887, în suprafață de 1400 mp.

Art. 2 Aprobarea efectuării unui raport de evaluare de către un evaluator autorizat ANEVAR pentru stabilirea valorii de circulație a imobilului menționat la art. 1, raport care va fi ulterior supus aprobării prin hotărâre a Consiliului Local Mogoșoaia.

Art. 3 Prețul de cumpărare al terenului se va stabili prin negociere între părți și nu va putea depăși valoarea rezultată din raportul de evaluare.

Art. 4 În vedere negocierii prețului de cumpărare a terenului prevăzut la art.1, se va constitui o comisie din a cărei componență vor face parte 2 reprezentanți ai consiliului local, respectiv doamna Chihai Roxana Cristina și domnul Dinu Gheorghe și 2 reprezentanți ai primăriei, desemnați prin dispoziție de primar.

Art. 5 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 4 (Felicia Ienculescu Popovici, Iacoban Alexandru Dumitru, Vârtic Alin, Cojocaru Iustin), dintr-un număr de 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source