Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele organizează în data de 15.06.2021, ora 10.00 – proba scrisă, examen de promovare în clasă pentru funcționarii publici din  cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Turnu Măgurele – Serviciul impozite și taxe locale respectiv Seviciul buget contabilitate contracte.

            Condiții generale – prevăzute de art.481 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 5 zile de la publicarea anunțului  la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, str.Republicii, nr.2 şi trebuie să conţină următoarele  documente:

a)cerere de inscriere la examenul de promovare in clasa;
b)diploma de studii de nivel superior;
c)adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii situatiei disciplinare a functionarului public.

Bibliografie

a)  Constituţia României, republicată; – Titlul III și Titlul VII.

b) Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

c) Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; – act normativ integral.

d) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; –   act normativ integral . 

e) Legea nr.82/1991 a contabilității(r4) – act normativ integral .

f) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele – Compartiment resurse umane şi la nr.de telefon 0247/416451 interior 129.

Source