Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 28.07.2022

Primarul comunei Mogoşoaia;

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 17303/21.07.2022

În temeiul art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a) teza finală, art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art.1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință ordinară din data de 28.07.2022, ora 17.00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 06.07.2022.

2. Proiect de hotărâre nr. 74 din 20.07.2022 Privind  aprobarea prelungirii autorizației de taxi numărul 007 a transportatorului autorizat SC MIHAIVIC SRL.

3. Proiect de hotărâre nr. 75 din 20.07.2022 Privind  aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal-construire ansamblu locuințe individuale P+1E+M/P+1+2Eretras, funcțiuni complementare, comerț, amenajare circulații auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire teren, racord utilități.

4. Proiect de hotărâre nr. 76 din 21.07.2022 Privind încheierea unui acord de colaborare cu AVPS ACVILA, gestionarul Fondului Cinegetic nr. 6 denumit Tamaș și Consiliul Local al Comunei Mogoșoaia.

5. Proiect de hotărâre nr. 77 din 21.07.2022 Privind acceptarea Declarațiilor de renunțare a unor imobile teren situate în intravilanul comunei Mogoșoaia.

Pentru proiectele de hotărâre nr. 2-5

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, activitati economico – financiare, agricultura, protectia mediului si turism, juridica si disciplina

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,                                                                               Contrasemnează,

Paul Mihai Nicu Precup                                                      Secretar General,

                                                                                            Bute Roxana Cristina

Source