Privind convocarea ședinței de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 08.04.2021

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 7883/07.04.2021;

În temeiul art. 134 alin. (4), alin. (5), art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOSOAIA DISPUNE:

Art.1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință de îndată din data de 08.04.2021, ora 18.00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1.Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 30.03.2021.

2. Privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Comuna Mogoșoaia și Asociația Hands Across România în vederea susținerii activităților de plantare desfășurate în comuna Mogoșoaia

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, Activitati economico – financiare, Agricultura, Protectia Mediului si Turism, Juridica si Disciplina

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. 4 și art. 243 alin. 1 lit. e din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source