Proces-verbal privind evaluarea  conformitatii propunerilor tehnice si financiare cu prevederile  caietului de sarcini si dupa caz cu factorii de evaluare 

Proces-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor

Raportul procedurii

ANUNT – ACHIZITIE DIRECTA

CAIET DE SARCINI

MODEL CONTRACT

FORMULARE

HCL52/25.06.2020

Instructiuni pentru candidati/ofertanti privind delegarea de gestiune a activitatii “Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet” din cadrul serviciului public de salubrizare din orasul Marasesti, judetul Vrancea, in conformitate cu legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice 

REGULAMENT de organizare si functionare a Serviciului de salubrizare-Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet

Source