DECIZIE DE EXPROPRIERE

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

În baza Sentinţei civile nr. 3234/04.11.2015 a Tribunalului Timiş definitivă prin Decizia civilă nr. 149/12.05.2016 a Curţii de Apel Timişoara  şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr. 133/22.07.2016 , privind propunerea de declarare a utilităţii publice cu privire la terenul situat în Timişoara, str. Bistrei nr. 5, înscris în CF nr. 409017 Timişoara, nr. top 8055/1/2 în suprafaţă de 3769 mp;

Având în vedere HCLMT nr. 433/02.10.2020 privind declanşarea procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică a imobilului teren situat în Timişoara, str. Bistrei nr. 5 şi referatul cu nr. SC2021- 3078 /04.02.2021, întocmit de Biroul Clădiri Terenuri  I Est privind exproprierea terenului sus menţionat;

În temeiul art.2 alin.(3) lit.e şi art.9 din Legea nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prevederilor Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.255/2010, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011;

În temeiul art. 196 alin (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se emite prezenta

DECIZIE DE EXPROPRIERE

Nr. 1 din 9.03.2021

Art.1. Se expropriază imobilul teren situat în Timişoara, str. Bistrei nr. 5, înscris în CF nr. 409017 Timişoara, nr. Top 8055/1/2, în suprafaţă de 3769 mp;

Art.2. Decizia de expropriere constituie, potrivit legii, titlu executoriu fără alte formalităţi, pentru predarea bunului imobil, atât împotriva persoanei expropriate, cât şi împotriva celor care pretind un drept legat de bunul imobil expropriat, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă  a litigiului legat de proprietatea bunului imobil expropriat, iar contestaţia asupra prezentei decizii de expropriere nu suspendă transferul dreptului de proprietate asupra bunului imobil în cauză, conform art. 9 alin. (2) din Legea nr. 255/2010 cu modificările şi completările ulterioare .

Art.3.   Având în vedere contractul de depozit colateral pentru garantarea obligaţiilor faţă de terţi din data de 23.10.2020, cu nr. de înregistrare CDEc2020-062/03.11.2020, în cuprinsul căruia  a fost consemnată suma aferentă despăgubirilor în contul deschis de către Primăria Municipiului Timişoara la BCR, la dispoziţia doamnei Petlic Maria, unica proprietară a terenului supus exproprierii, transferul dreptului de proprietate asupra imobilului expropriat din proprietatea privată a acesteia în proprietatea publică a Municipiului Timişoara, operează de drept la data emiterii deciziei de expropriere.

Art. 4.  Decizia de expropriere produce efecte de la data emiterii şi se va afişa la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Timişoara www.primariatm.ro, conform prevederilor art.6 alin (6) şi alin (4) din H.G. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare .

Art.5. În baza deciziei de expropriere, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, expropriatorul, adică Municipiul Timişoara, solicită intabularea dreptului de proprietate asupra terenului expropriat conform Art. 6. alin (8) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare .

Art. 6. Prezenta decizie se  comunică:

– Instituției  Prefectului – Județul Timiș;

– Primarului Municipiului Timișoara;

– Serviciului Juridic;

– Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;

– Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;

– Direcției Economice;

– Direcției Comunicare – Relaționare;

– Direcției Generale Urbanism;

– Dezvoltare Urbană;

– Direcției de Mediu;

– Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;

– Biroului  Audit;

– Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;

– Biroului Managementul Calității;

– OCPI Timiș;

– Doamnei Petlic Maria, cu domiciliul în Timişoara, str. Rudolf Walter nr. 5 .

Prezenta decizie a fost redactată în 5 exemplare

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ   

SECRETAR GENERAL,

CAIUS ȘULI

The post Decizie de expropriere first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source