Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară

DISPOZIȚIA NR. 665
din 17 august 2022
privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului
Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 18 august 2022

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere data începerii depunerilor proiectelor în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, respectiv data de 19.08.2022 ora 10,00;
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 18 august 2022, ora 14,00, ședință desfășurată cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis și online prin intermediul aplicației Zoom.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 18 august 2022 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 Proiectul de hotărâre înscris în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare comisiei de buget și administrație publică.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 18 august 2022.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

Proiectul ordinii de zi
al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani, ședință convocată de îndată, ce va avea loc în data de 18 august 2022, ședință desfășurată cu participare fizică a consilierilor locali și online prin intermediul aplicației Zoom

1. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea sistemului de iluminat public din Municipiului Focșani – etapa III”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

Source