DISPOZIȚIA NR. 867
din 6 octombrie 2023
privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 6 octombrie 2023

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 6 octombrie 2023, ora 14,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis și online prin intermediul aplicației Zoom.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 6 octombrie 2023 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 1-2 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 6 octombrie 2023.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

ROMÂNIA Anexa la Dispoziția nr. 867/2023
MUNICIPIUL FOCŞANI
PRIMAR

Proiectul ordinii de zi
al ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 6 octombrie 2023, ora 14,00,
ședință ce se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali,
la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis
și online prin intermediul aplicației Zoom

SECȚIUNEA I

1. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2023;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în cadrul Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 291/2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 102/2023 pentru aprobarea actualizării devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și a contribuției de la bugetul local pentru obiectivul de investiții: „Refacere trotuare, alei, parcaje si covor asfaltic – strada Mare a Unirii”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

Source