DISPOZIȚIA NR. 579, din 3 aprilie 2024
privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 4 aprilie 2024

Primarul Municipiului Focşani,

Luând în considerare lansarea apelului de proiecte în data de 5 aprilie 2024 în cadrul Programului vizând sistemele de alimentare cu apă, canalizare și epurarea apelor uzate;
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art. 1. Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 4 aprilie 2024, ora 11,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 4 aprilie 2024 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 1-2 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 4 aprilie 2024.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

Proiectul ordinii de zi

al ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 4 aprilie 2024, ora 11,00, ședință ce se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

SECȚIUNEA I

1. proiect de hotărâre privind aprobarea sponsorizării oferite de către SC DM Fluid Proiect SRL, constând în transferul cu titlu gratuit în condițiile Legii nr. 32/1994 și Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în proprietatea UAT Focșani a dreptului de proprietate asupra documentației tehnico-economice „Extindere rețele de apă potabilă/canalizare menajeră/pluvială; colector canalizare pluvială, în zona de Nord a Municipiului Focșani”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Extindere rețele de apă potabilă/canalizare menajeră/pluvială; colector canalizare pluvială, în zona de Nord a Municipiului Focșani”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

     PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă

                               Avizat, Secretar general al municipiului Focșani,

Marta-Carmen Ghiuță

Source