DISPOZIȚIA NR. 539
din 26 mai 2021
privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului
Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 28 mai 2021

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 28 mai 2021, ora 11,00, ședință desfășurată cu desfășurată cu participare on-line, prin aplicația Zoom.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 28 mai 2021 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 1 în Anexa la dispoziție a fost avizat de Comisia de buget și administrație publică.
(2) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 2-4 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(3) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 5 în Anexa la dispoziție a fost trimise spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 28 mai 2021.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

ROMÂNIA Anexa la Dispoziția nr. 539/2021
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
PRIMAR

Proiectul ordinii de zi
al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va
avea loc în data de 28 mai 2021, ora 11,00 ședință desfășurată cu desfășurată cu participare on-line, prin aplicația Zoom

1. proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea și acordarea mandatului special Primarului municipiului Focșani să aprobe întreaga documentație de atribuire în cadrul adunării generale a asociației;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale imobil str. Comisia Centrală și reabilitare racorduri utilități apă-canal și energie electrică” municipiul Focșani, județul Vrancea;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reparații capitale imobil str. Comisia Centrală și reabilitare racorduri utilități apă-canal și energie electrică” municipiul Focșani, județul Vrancea;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului local, prevăzut în bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2021;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului – monument istoric „Casa Cristoff Garabet” (Tănăsescu) cod LMI VN-II-m-B-06435 din Focșani, bdul. Gării nr. 12, înscris în CF nr. 63556 Focșani, aflat în proprietatea domnilor Țugurlan Dumitrache și Țugurlan Maricica;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

Source