DISPOZIȚIA NR. 997
din 15 noiembrie 2021
privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului
Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 15 noiembrie 2021

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 15 noiembrie 2021, ora 16,00, ședință desfășurată cu participare on-line, prin aplicația Zoom.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 15 noiembrie 2021 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1 și 2 în Anexa la dispoziție a fost trimise spre avizare comisiei de buget și administrație publică.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 15 noiembrie 2021.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

ROMÂNIA Anexa la Dispoziția nr. 997/2021
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
PRIMAR

Proiectul ordinii de zi
al ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 15 noiembrie, ora 16,00 ședință desfășurată
cu participare on-line, prin aplicația Zoom

1. proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în art. 4 din Hotărârea Consiliului local Focșani nr. 293/28.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Modernizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Focșani – etapa II”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării Bugetului Local al Municipiului Focșani pe anul 2021;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

Source