DISPOZIȚIA NR. 26
din 23 ianuarie 2024
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară,
pentru data de 31 ianuarie 2024
Primarul Municipiului Focşani,

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
D I S P U N E :
Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 31 ianuarie 2024, ora 14,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 31 ianuarie 2025 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 1-13, 21-22, 26, 29-31 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(2) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 14-20, 27 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
(3) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 23-25 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.
(4) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 28 în Anexa la dispoziție a fost avizat de către Comisia de urbanism și agricultură.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 31 ianuarie 2024.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.
Proiectul ordinii de zi
al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va
avea loc în data de 31 ianuarie 2024, ora 14,00 , ședință ce se va desfășura
cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

SECȚIUNEA I
1. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la HCL nr. 454/31.10.2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice”, aprobarea formei finale a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a formei finale a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
2. proiect de hotărâre pentru completarea anexei la H.C.L. nr. 350/2022 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Focșani pentru perioada 2021-2027;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
3. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 140/30.05.2023 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile în valoare de maximum 49.000.000 lei în vederea realizării unor obiective de interes public local;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
4. proiect de hotărâre privind aprobarea aniversării zilei de Dragobete, sărbătoare tradițională românească, în data de 24 februarie 2024;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
5. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 1,05 mii lei, din Bugetul Local al Municipiului Focşani pe anul 2024, pentru susținerea financiară a proiectului „Poștașul Inimii” , inițiat și organizat de Consiliul local al tinerilor din municipiul Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
6. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 482/2023 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Creșa Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
7. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 499/2023 privind reorganizarea și funcționarea Teatrului Municipal „Maior Gheorghe Pastia” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
8. proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere la Serviciul social Cămin Persoane Vârstnice din cadrul Centrului Social Multifuncțional „Cantina de Ajutor Social și Cămin Persoane Vârstnice” al Direcției de Asistență Socială Focșani, pentru anul 2024;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
9. proiect de hotărâre privind stabilirea categoriilor de venituri luate în calcul la determinarea venitului lunar pe membru de familie în vederea calculării contribuției lunare de întreținere în anul 2024, datorată de persoanele vârstnice îngrijite la Serviciu Social Cămin Persoane Vârstnice – Centrul Social Multifuncțional „Cantina de Ajutor Social și Cămin Persoane Vârstnice” din cadrul Direcției de Asistență Socială Focșani, precum şi susţinătorii legali ai acestora care dispun de venituri proprii;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
10. proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 419/2023 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 509/12.12.2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de deszăpezire în Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
11. proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare profesională potrivit legii, în vederea dobândirii calității de administrator de condominii;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
12. proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
13. proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
14. proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării Cărții Funciare nr. 62987 întocmită pentru imobilul aparținând domeniului public al municipiului Focșani, T 85, Parcela 438 și a Cărții Funciare nr. 54851 întocmită pentru imobilul aparținând domeniului public al municipiului Focșani, T 208, Parcelele 11341, 11345, 11351, 11352, 11354, 11355, 11357, 11358, 11360;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
15. proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale și aprobarea apartamentării unui număr de 8 blocuri de locuințe pentru tineri destinate închirierii – ANL – din str. Democrației nr. 5, str. Democrației nr. 7, str. Democrației nr. 14, str. Democrației nr. 16, str. Democrației nr. 18, str. Democrației nr. 20, str. Democrației nr. 22 și str. Democrației nr. 24, Municipiul Focșani, Județul Vrancea;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
16. proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentațiilor cadastrale pentru dezmembrarea unor imobile situate în intravilan Municipiul Focșani, înscrise în Cărțile Funciare nr. 65468 UAT Focșani, nr. 71383 UAT Focșani și nr. 69526 UAT Focșani, aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
17. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 30,00 mp. situat în Focșani, str. Anul Revoluționar 1848 nr. 1, județul Vrancea, T 22, P 1660 înscris în CF 63797, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnii Vișan Tatiana-Tamara și Maxim Marius;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
18. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 24,00 mp. situat în Focșani, str. Ștefan cel Mare nr. 13, județul Vrancea, T 107, P 5654 înscris în CF 70863, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul Marin Cătălin;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
19. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 31,00 mp. situat în Focșani, bdul. Unirii nr. 31, județul Vrancea, T 144, P 7334 înscris în CF 57009, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul Covrig Ghiță;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
20. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 40,00 mp. situat în Focșani, str. Bucegi nr. 4, județul Vrancea, T 191, P 10478 înscris în CF 57717, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul Cel-Mare Ionel;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
21. proiect de hotărâre privind aprobarea completărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/10.12.2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
22. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
23. proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unității locative situate în Focșani str. Căpitan Crețu Florin nr. 20, bl. 20, ap. 01, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, în locuință de serviciu și repartizarea acesteia doamnei Bîlcan Irina;
Inițiatori, consilieri locali Marcu Livia-Silvia, Stroie Mirela, Macovei Liviu-George
24. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe de necesitate pentru doamna Stancu Anișoara Adriana, în imobilul din Focșani, strada Albinei nr. 18; Inițiatori, consilieri locali Marcu Livia-Silvia,
Stroie Mirela, Macovei Liviu-George
25. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare șia Hotărârii Consiliului Local nr. 167 din 30.05.2023 privind aprobarea listei de priorități
Inițiatori, consilieri locali Tătaru Alexandra,
Dumitru Victor, Macovei Liviu-George,
Zîrnă Cristian
26. proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 445/29 noiembrie 2023 privind reglementarea circulaţiei rutiere pentru autovehiculele de transport mărfuri cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun pe raza Municipiului Focşani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
27. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 102195/12.10.2023 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „PUZ – construire unitate pentru servicii de întreținere auto P+2E și hală depozitare cu sediu birouri P+2E” – municipiul Focșani, str. Calea Munteniei T. 83, P. %435, pe terenul identificat cu numărul cadastral 67851, în suprafață de 3841 m2;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
28. proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire străzii private aflate în intravilanul municipiului Focșani, T. 4, 106, P. 138, 136, 139, 2887, număr cadastral 67455; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
29. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură străzi, alei acces auto și parcări zona Bahne, str. Cezar Bolliac (tronson cuprins între str. Cuza Vodă și str. Lupeni), str. Doctor Telemac, str. Rarău, str. Dornei, str. Pictor Grigorescu (tronson cuprins între str. Alexandru Vlahuță și str. Panduri), Aleea Căminului, str. Alexandru Vlahuță, str. Lupeni (tronson cuprins între str. Cezar Bolliac și Aleea Căminului)”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
30. proiect de hotărâre privind numirea unui consilier local ca membru în Comitetul director al Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
31. proiect de hotărâre privind desemnarea de către Consiliul Local al Municipiului Focșani a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Focșani pentru acivitatea desfășurată în anul 2023;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
SECȚIUNEA a II-a
1. Adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 300/9.01.2024 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 2708/10.01.2024 privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe luna decembrie 2023;
2. Raport nr. 488/11.01.2024 privind verificarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul al II-lea al anului 2023, asistenți care lucrează în baza contractului de muncă încheiat cu Direcția de Asistență Socială Focșani;
3. Solicitările Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” nr. 81/2024 și nr. 82/2024 de revocare a domnului consilier local Bîrsan Costel din funcția de membru al consiliului de administrație al Colegiului Național Pedagogic „Spiru Haret” Focșani;
SECȚIUNEA a III-a – Diverse

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

Source