DISPOZIȚIA NR. 261
din 23 martie 2023
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară,
pentru data de 30 martie 2023


Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 30 martie 2023, ora 14,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 30 martie 2023 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1,3,11, 30-32 în Anexa la dispoziție au fost avizate de Comisia de buget și administrație publică.
(2) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 39 în Anexa la dispoziție a fost avizat de Comisia de urbanism și agricultură.
(3) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 2,4-10, 16, 18-21, 29, 33-34, 37-38 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(4) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 22-28 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.
(5) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 12-15, 17, 35-36 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 30 martie 2023.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

Proiectul ordinii de zi
al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va
avea loc în data de 30 martie 2023, ora 14,00, ședință ce se va desfășura
cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

SECȚIUNEA I

1. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Refacere infrastructură străzi, alei acces auto și parcări zona Bahne, str. Cezar Bolliac (tronson cuprins între str. Cuza Vodă și str. Lupeni), str. Doctor Telemac, st. Rarău, str. Dornei, str. Pictor Grigorescu (tronson cuprins între str. Alexandru Vlahuță și str. Panduri), Aleea Căminului, str. Alexandru Vlahuță, str. Lupeni (tronson cuprins între str. Cezar Bolliac și Aleea Căminului)”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 61/2018 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Focșani, etapa a II-a”, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 424/26.09.2019 cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al municipiului Focșani, bugetul creditelor interne și bugetelor instituțiilor publice finanțate integral/parțial din venituri proprii, precum și a situațiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, pe anul 2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind modificare H.C.L. mr. 351/27.10.2022 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Focșani pentru anul școlar 2022-2023, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 17,10 mii lei Colegiului Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani pentru derularea proiectului „Elevul de zi, antreprenorul de mâine” – Târgul firmelor de exercițiu;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 14,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2023 Colegiului Național „Unirea” Focșani pentru acoperirea cheltuielilor cu deplasarea profesorului însoțitor al elevului Isac Alexandru la Campionatul Mondial First Tech Challenge;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2023 a sumei de 24,00 mii lei, în vederea acordării unui sprijin material persoanelor aflate în nevoie socială, cu ocazia Sărbătorilor de Paște;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Palatului Copiilor Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 160/2020, privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare al localităților Focșani și Golești, județul Vrancea, de a delega gestiunea serviciului de salubrizare de pe raza administrativă a Municipiului Focșani, precum și exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor Consiliului Local al municipiului Focșani în acest sens;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 28,00 mp. situat în Focșani, str. Longinescu nr. 25, județul Vrancea, T. 120, P. 6238 înscris în CF 71280 ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul Vlad Virgil Constantin;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 4,00 mp. situat în Focșani, bdul. Unirii nr. 37, bl. 37, județul Vrancea, T. 144, P. 7330 înscris în CF 70852 ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnii Plăcintă Sorin-Nicolae și Plăcintă Adina-Maria;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 10,00 mp. situat în Focșani, str. Mărășești nr. 17, județul Vrancea, T. 57, P. 3504 înscris în CF 52583 și CF 68826, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnii Cufărea Mimișoara și Cufărea Pavel;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale și aprobarea apartamentării unui număr de 2 blocuri de locuințe pentru tineri destinate închirierii – ANL – din str. Democrației nr. 1, respectiv str. Democrației nr. 3, Municipiul Focșani, Județul Vrancea;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 46/2023 pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 567/2019 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans”, să exercite și să realizeze competențele Consiliului local al municipiului Focșani referitoare la punerea la dispoziție a bunurilor aferente serviciului de transport public local în municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Cărții Funciare nr. 65114 întocmită pentru imobilul aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, T 93, Parcelele 5279, 5280, 5281, 5282, 5283, 5284, 5285, 5287, 5289, 5290, 5292, 5293 și a Cărții Funciare nr. 64996 întocmită pentru imobilul aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, T 189, Parcelele 10273, 10274, 10275, 10276, 10277, 10278, 10280, 10281, 10283, 10284, 10286, 10287, 10288, 10289, 10290, 10291, 10292, 10293, 10294, 10295, 10296, 10297, 10299, 10300, 10301, 10302, 10303, 10304, 10305, 10306, 10313, 10314, 10315, 10316, 10317, 10318, 10319, 10320, 10321, 10323, 10325, 10342;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind aprobarea completărilor și modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/10.12.2015 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Focșani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării în condițiile legii;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
22. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 1, bl. 1, ap. 14 înscris în CF 51903-C1-U48 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51903-C1-U15 UAT Focșani către doamna Foarfecă Liliana (imobil identificat în foaia de avere cu CF 51903-C1-U14 și CF 51903-C1-U30);
Inițiatori, Primar, Cristi Valentin Misăilă și consilieri locali Macovei Liviu-George, Dumitru Victor, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

23. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Aleea Parc nr. 9, bl. 67, ap. 18, tronson 9, înscris în CF 54675-C1-U17 UAT Focșani către domnii Angheluță Marian și Angheluță Carmen Mihaela;
Inițiatori, Primar, Cristi Valentin Misăilă și consilieri locali Macovei Liviu-George, Dumitru Victor, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

24. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Aleea Parc nr. 67, bl. 9, ap. 14, tronson 9, înscris în CF 54675-C1-U21 UAT Focșani către domnii Mocanu Gabriel și Mocanu Maria;
Inițiatori, Primar, Cristi Valentin Misăilă și consilieri locali Macovei Liviu-George, Dumitru Victor, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

25. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 21, bloc 21, ap. 8 înscris în CF 51892-C1-U28 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51892-C1-U25 UAT Focșani către domnii Tudor Iulia Aniela și Tudor Daniel Marius (imobil identificat în foaia de avere cu CF 51892-C1-U8 și CF 51892-C1-U24);
Inițiatori, Primar, Cristi Valentin Misăilă și consilieri locali Macovei Liviu-George, Dumitru Victor, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

26. proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în art. 1 alin. (3) din H.C.L. nr. 21/26.01.2023 privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 9, bloc 9, ap. 7 înscris în CF 51890-C1-U16 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51890-C1-U7 UAT Focșani către doamna Rogozan Lăcrămioara (imobil identificat în foaia de avere cu CF 51890-C1-U7 și CF 51890-C1-U23);
Inițiatori, Primar, Cristi Valentin Misăilă și consilieri locali Macovei Liviu-George, Dumitru Victor, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

27. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului Local nr. 131 din 28.04.2022 privind aprobarea listei de priorități;
Inițiatori, consilieri locali Macovei Liviu-George, Dumitru Victor, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

28. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe ANL situate în Focșani, Cartierul Tineretului Sud, solicitat de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiatori, consilieri locali Tătaru Alexandra, Dumitru Victor,
Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian

29. proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 567/2019 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans”, să exercite și să realizeze competențele Consiliului local al municipiului Focșani referitoare la punerea la dispoziție a bunurilor aferente serviciului de transport public local în municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

30. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 509/12.12.2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de deszăpezire în Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

31. proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru activitățile de colectare separată și transport al deșeurilor municipale și deșeurilor similare în municipiul Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

32. proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea jocurilor de artificii pe raza municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

33. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 140/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciului de transport în regim de taxi în Municipiul Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

34. proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de sterilizare și microcipare a câinilor cu stăpân ce aparțin rasei comune și a metișilor acestora de pe raza Municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

35. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 2726/10.01.2023 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Întocmire PUZ colective P+9E, spații comerciale și de servicii” municipiul Focșani, str. Calea Moldovei nr. 37, număr cadastral 66208, pe terenul în suprafață de 58852 m2 (suprafață măsurată 59041 m2);
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

36. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 3691/12.01.2023 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ modificator pentru construire locuințe individuale, bloc de locuințe P+3E+4R și hotel P+4E+5R la PUZ aprobat pentru construire locuințe colective, locuințe individuale și servicii complementare, aprobat prin HCL nr. 394/2019″ – intravilanul atras al municipiului Focșani, număr cadastral 68004, 67331, 67407, 67330, 67265, 67242, 67049, 66382, 66844, pe terenurile în suprafață de 15465 m2;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

37. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului Focșani pentru o perioadă de trei luni, începând cu luna aprilie 2023;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

38. proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Focșani și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

39. proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a suprafeţei de 4,6321 ha teren păşune situată pe teritoriul administrativ al localităților: Bolotești și Golești care aparţine domeniului public și privat al Municipiului Focşani, începând cu anul 2023, pe o perioadă de 7 ani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

SECȚIUNEA a II-a
1. Adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 2665/28.02.2023 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 21971/01.03.2023 privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe luna februarie 2023;

SECȚIUNEA a III-a – Diverse

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

Source