DISPOZIȚIA NR. 493

din 24 mai 2023

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară,

pentru data de 30 mai 2023

   Primarul Municipiului Focşani,

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 30 mai 2023, ora 12,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.

 Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 30 mai 2023 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.

 Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1, 6, 33, 46, 48-49 în Anexa la dispoziție au fost avizate de Comisia de buget și administrație publică.

(2) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 9-10 , 22-23, în Anexa la dispoziție au fost avizate de Comisia de urbanism și agricultură.

(2) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 2-5, 7-8, 11, 21, 25-26, 34-45, 47 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.

 (3) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 27-32 în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.

 (4) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 12-20, 24 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.

 Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 30 mai 2023.

 Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.

 Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va

avea loc în data de 30 mai 2023, ora 12,00, ședință ce se va desfășura

cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

SECȚIUNEA I

1. proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile în valoare de maximum 50.000.000 lei în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind modificare H.C.L. nr. 351/27.10.2022 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Focșani pentru anul școlar 2022-2023, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 248/2018 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și descrierii investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în municipiul Focșani – nivelul 1 de prioritate”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-pentru realizarea obiectivului de investiții „Construire spațiu depozitare – strada Cuza Vodă nr. 56, Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-pentru obiectivul „Refacere acoperiș clădire Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii și criteriilor pentru concursul organizat în vederea numirii directorului gradul II și directorului adjunct gradul II la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 451/2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 415/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a sectorului de drum județean DJ 204E, aparținând domeniului public al Județului Vrancea, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre pentru completarea art. 4 și a Anexei nr. 2 la HCL nr. 217/17.09.2009 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. Compania de Utilități Publice S.A Focșani și modificarea și completarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației ”Vranceaqua”, aprobate prin HCL nr. 152/2008, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 122/27.04.2023 privind însușirea documentației cadastrale și aprobarea apartamentării imobilului cu destinația de Dispensar medical, situat în Municipiul Focșani, str. Revoluției nr. 12, Județul Vrancea, aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor cu destinație de cabinete medicale, respectiv a spațiului cu destinație de cabinet stomatologic, situate în incinta Dispensarului medical din Municipiul Focșani, str. Revoluției nr. 12, aflate în administrarea Direcției de Asistență Socială Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 27,80 mp. situat în Focșani, str. Revoluției nr. 19, bl. P.3, județul Vrancea, T. 205, P. 11219 înscris în CF 67573, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către Societatea Marbis Impex SRL reprezentată de domnul Bîrsan Toader;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 56,00 mp. situat în Focșani, bdul. Independenței nr. 14, județul Vrancea, T. 96, P. 5327 înscris în CF 2403, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul Costeanu Ion-Florin;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 17,00 mp. situat în Focșani, str. Constructorului nr. 3, județul Vrancea, T. 210, P. 11488 înscris în CF 71175, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul Munteanu Ștefan;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 9,00 mp. situat în Focșani, str. Dr. Telemac nr. 5, județul Vrancea, T. 189, P. 10315 înscris în CF 71140, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul Paraschiv Ion;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 26,00 mp. situat în Focșani, str. Războieni nr. 5, județul Vrancea, T. 28, înscris în CF 57724, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul Ghiorghiță Sevastian;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 34,00 mp. situat în Focșani, str. Războieni nr. 7, județul Vrancea, T. 24, înscris în CF 71308, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnii Ghiorghiță Iuliana și Ghiorghiță Sevastian;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 35,00 mp. situat în Focșani, str. Liniștei nr. 4 (actual str. Leopoldina Bălănuță), județul Vrancea, T. 93, P. 5293 înscris în CF 59102, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnii Drăgoiu Anca-Genoveva și Drăgoiu Neculae;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 2752/10.01.2023 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ și construire ansamblu de locuințe colective și funcțiuni conexe cu regim de înălțime P+5E+6R” municipiul Focșani, str. Cotești nr. 101, pe terenurile identificate cu numere cadastrale 70045, 70046, 70047, pe terenurile în suprafață de 7575 m2;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 36/215 din 31.07.2012 privind aprobarea modificării tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice de către ENET S.A. Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

22. proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire străzilor private aflate în intravilanul atras al municipiului Focșani, conform HCL nr. 35/27.01.2009, T.38, 39, P. 175-178, 180-182, având numerele cadastrale 63183, 62905, 65560, 61960, 62566;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

23. proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire străzilor private aflate în intravilanul atras al municipiului Focșani, T.18, P.48, număr cadastral 68073, T.18, 21, P.48, 55, 57, număr cadastral 68102, T. 21, P.55, 57, 59, număr cadastral 68155 și T. 21, P.54,55,59, număr cadastral 68153;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

24. proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire străzii private aflate în intravilanul atras al municipiului Focșani, T. 91 P. 468, număr cadastral 59001 și a străzii inventariate în domeniul privat al municipiului Focșani, T. 91, P. 456/22, numărul cadastral 70606;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

25. proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/10.12.2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

26. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Focșani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării în condițiile legii;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

27. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 19, bloc 19, ap. 13 înscris în CF 51895-C1-U19 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51895-C1-U12 UAT Focșani către domnii Manole Rodica și Manole Vasilică (imobil identificat în foaia de avere cu CF 51895-C1-U13 și CF 51895-C1-U29);

Inițiatori, Primar, Cristi Valentin Misăilă și consilieri locali Macovei Liviu-George, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

28. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 1, bl. 1, ap. 15 înscris în CF 51903-C1-U22 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51903-C1-U16 UAT Focșani către domnii Ștefănescu Valeriu și Ștefănescu Cornelia (imobil identificat în foaia de avere cu CF 51903-C1-U135 și CF 51895-C1-U31

Inițiatori, Primar, Cristi Valentin Misăilă și consilieri locali Macovei Liviu-George, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

29. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției domnului Covaci Nicu Iulian, titular de repartiție pentru o locuință ANL, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiatori, consilieri locali Macovei Liviu-George, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

30. proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2023, privind repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închierii, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiatori, consilieri locali Macovei Liviu-George, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

31. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței din fondul locativ de stat situată în Focșani, Aleea 1 Iunie nr. 11, bl. D, ap. 29, către domnii Zăgan Steluța și Zăgan Constantin în baza prevederilor Decretului-Lege nr. 61/1990, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiatori, consilieri locali Macovei Liviu-George, Stroie Mirela, Costea Ionel

32. proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii de spațiu pentru 3 (trei) familii din imobilele situate în str. Revoluției nr. 17 și nr. 16, bl. C2, partea nereabilitată, în imobilul de locuințe sociale situat în strada Revoluției nr. 16, bl. C2, partea reabilitată, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului pentru repartizarea și închirierea locuințelor sociale aparținând Municipiului Focșani, aprobat prin H.C.L. nr. 111/31.03.2022;

Inițiatori, consilieri locali Macovei Liviu-George, Stroie Mirela, Dumitru Victor

33. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

34. proiect de hotărâre pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sfânta Cuvioasa Parascheva” – Noua Catedrală;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

35. proiect de hotărâre pentru acordarea unui sprijin financiar Protoieriei Focșani II;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

36. proiect de hotărâre pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Jelaboi”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

37. proiect de hotărâre pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Vovidenia Tăbăcari”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

38. proiect de hotărâre pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei Tuturor Sfinților;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

39. proiect de hotărâre pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sf. Ierarh Teodosie de la Brazi”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

40. proiect de hotărâre pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Buna Vestire”-Castelul de apă;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

41. proiect de hotărâre pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Înălțarea Domnului”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

42. proiect de hotărâre pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sfântul Gheorghe” – Nord;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

43. proiect de hotărâre pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sfântul Nicolae Nou” (Umbră);

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

44. proiect de hotărâre pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sfântul Apostol Andrei”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

45. proiect de hotărâre pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sfântul Dumitru-Bahne”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

46. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Refacere infrastructură străzi, alei acces auto și parcări zona Bahne, str. Cezar Bolliac (tronson cuprins între str. Cuza Vodă și str. Lupeni), str. Doctor Telemac, st. Rarău, str. Dornei, str. Pictor Grigorescu (tronson cuprins între str. Alexandru Vlahuță și str. Panduri), Aleea Căminului, str. Alexandru Vlahuță, str. Lupeni (tronson cuprins între str. Cezar Bolliac și Aleea Căminului)”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

47. proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din anexa nr.2 – Contract cadru, la HCL nr.252/28.09.2010 privind aprobarea înființării și alegerii formei de gestiune a serviciului public de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

48. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Focșani nr. 414/2020 privind aprobarea tarifelor și a prețurilor de pornire la licitație pentru închirierea unor bunuri, utilizate în desfășurarea activității, începând cu anul 2021 de către Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A., cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

49. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

SECȚIUNEA a II-a

1. Adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 4516/05.05.2023 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 47452/08.05.2023 privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe luna aprilie 2023;

SECȚIUNEA a III-a – Diverse

PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă

         Avizat

          Secretar general al municipiului Focșani

               Marta-Carmen Ghiuță

Source