DISPOZIȚIA NR. 509
din 24 iunie 2022
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară,
pentru data de 30 iunie 2022

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 30 iunie 2022, ora 14,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 30 iunie 2022 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1-7, 9-11, 15, 17 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(2) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 8, 12-14 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.
(3) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 13 în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
(4) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 16 în Anexa la dispoziție a fost avizat de Comisia de urbanism și agricultură.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 30 iunie 2022.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

Proiectul ordinii de zi
al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va
avea loc în data de 30 iunie 2022, ora 14,00, ședință ce se va desfășura
cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

SECȚIUNEA I

1. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Focșani nr. 161/15 iunie 2022 privind aprobarea alocării sumei de 330,33 mii lei din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2022 pentru derularea proiectului educațional „Grădinița de vară – ediția a III-a, 2022”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Focșani în calitate de coorganizator al acțiunii „ARTA ÎN SPAȚIUL URBAN””;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind majorarea Bugetului General al Municipiului Focșani pe anul 2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 60/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei”, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 386/2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 473/2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 165/2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Focșani, cabinetul primarului și viceprimarii Municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unității de învățământ din Grădinița cu Program Prelungit nr. 23 cu sediul în Focșani, strada Nicolae Bălcescu nr. 20, în Grădinița „Academia Primilor Pași” Focșani, începând cu anul școlar 2022-2023;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/10.12.2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unor suprafețe de terenuri situate în Municipiul Focșani, identificate prin CF nr. 67775 și CF nr. 69366, din domeniul public al Județului Vrancea în domeniul public al Muncipiului Focșani, în vederea asigurării infrastructurii necesare realizării proiectului „Optimizarea coridorului Nord-Sud prin realizarea rețelei terminale intermodale, creșterea accesibilității rețelei de transport”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în alicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 131 din 28.04.2022 privind aprobarea listei de priorități; Inițiatori, consilieri locali Macovei Liviu George,
Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

13. proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr de 2 (două) schimburi de locuințe ANL situate în Focșani, Cartierul Tineretului Sud, respectiv Cartierul Brăilei solicitat de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiatori, consilieri locali Macovei Liviu George,
Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

14. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru repartizarea în vederea închirierii locuințelor din fondul locativ de stat aparținând Municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de vânzare fără licitație publică către S.C.AMM MED STAR S.R.L., a spațiului medical în suprafață totală de 253,32 mp., situat în incinta imobilului din Focșani, str. Bucegi nr. 28, Județul Vrancea;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului în suprafață de 0,50 mp situat în Focșani, B-dul Independenței nr.8, aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, în vederea amplasării unui panou publicitar;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul Local al Municipiului Focșani pentru o perioadă de 3 luni, începând cu luna iulie 2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

SECȚIUNEA a II-a
1. adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 6321/30.05.2022 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 55566/31.05.2022 privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe luna mai 2022;

SECȚIUNEA a III-a – Diverse

Source