DISPOZIȚIA NR. 1023

din 22 noiembrie 2023

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară,

pentru data de 29 noiembrie 2023

   Primarul Municipiului Focşani,

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 29 noiembrie 2023, ora 14,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.

 Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 29 noiembrie 2023 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.

 Art. 3 (1) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 1-15, 24-28, 33-36 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.

 (2) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 16-22, 29 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.

(3) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 23, 30-32 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.

 Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 29 noiembrie 2023.

 Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.

 Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

  PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă

  ROMÂNIA Anexa la Dispoziția nr. 1023/2023

Proiectul ordinii de zi

al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va

avea loc în data de 29 noiembrie 2023, ora 14,00 , ședință ce se va desfășura

cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

SECȚIUNEA I

1. proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 200/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Creșterea eficienței energetice la corp clădire liceu și lucrări conexe la Liceul de Artă Gheorghe Tattarescu Focșani”, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 419/2018 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 16”, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 421/2018 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza SF cu elemente de DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Creșei nr. 7”, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare teren de sport” la Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focșani pe anul 2023;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani pe anul 2023 și estimat pe următorii 2 ani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 36/215 din 31.07.2012 privind aprobarea modificării tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice de către ENET S.A. Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 509/12.12.2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de deszăpezire în municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din Bugetul Local al Municipiului Focşani pe anul 2023, a sumei de 24,00 mii lei, în vederea acordării unui sprijin material persoanelor aflate în nevoie socială, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă ;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Sărbătorilor de Iarnă 2023 în Municipiul Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Focșani și finanțate din bugetul local al U.A.T. Focșani pentru anul 2024;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării alegerilor şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare ale acestora în vederea constituirii Consiliului Local al Tinerilor din Municipiul Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului Cristi Valentin Misăilă, primarul municipiului Focșani, să ceară înscrierea dreptului de proprietate în folosul municipiului Focșani, pentru terenul în suprafață de 408 mp, situat în municipiul Focșani, Tarla 49, Parcelele 205/2, 205/3, cu număr cadastral 70875, înscris în CF nr. 70875 UAT Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului Cristi – Valentin Misăilă, Primarului Municipiului Focșani, să ceară înscrierea dreptului de proprietate în folosul Municipiului Focșani, pentru imobilul identificat în Tarla 158, Parcelele 8100, 8116, 8119, 8132, 8154, 8156, 8157, înscris în CF nr. 72974 UAT Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre pentru aproabrea actualizării Cărții Funciare nr. 62987 întocmită pentru imobilul aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, T 85, Parcela 438 și a Cărții Funciare nr. 54851 întocmită pentru imobilul aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, T 208, Parcelele 11341, 11345, 11351, 11352, 11354, 11355, 11357, 11358, 11360;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 21,00 mp. situat în Focșani, str. Prosperității nr. 1, județul Vrancea, T 73 , P 4407 înscris în CF 71373, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnii Asanache Nicușor și Asanache Cristina;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 18,00 mp. situat în Focșani, str. Pictor Grigorescu nr. 49, județul Vrancea, T 197, P 10875 înscris în CF 62214, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnii Florea Florin și Florea Manuela;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 6,00 mp. situat în Focșani, str. Poienița nr. 6, județul Vrancea, T 173, P 9141 înscris în CF 69019, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către doamna Burlacu Ilinca;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 165,50 mp. (331,00 m lungime x 0,50 m lățime) aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, către SDEE MUNTENIA NORD SA–DEE România–Sucursala Focșani, în vederea realizării unor lucrări de modernizare a LES 20 Kv pe raza Municipiului Focșani, beneficiar DDEE România – Sucursala Focșani”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 208,50 mp. (417,00 m lungime x 0,50 m lățime) aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, către SDEE MUNTENIA NORD SA–DEE România–Sucursala Focșani, în vederea realizării unor lucrări de modernizare a LES 20 Kv pe raza Municipiului Focșani, beneficiar DDEE România – Sucursala Focșani”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

22. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 32,00 mp. (64,00 m lungime x 0,50 m lățime) aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani având destinație de alee de acces T 37 P 232, către SDEE MUNTENIA NORD SA–DEE România–Sucursala Focșani, pentru amplasarea unei LES 0,4 Kv, str. Slt. Al. Grigore Ionescu nr. 2B, în vederea realizării lucrării „Alimentare cu energie electrică locuințe colective, bloc P+2E”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

23. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului – monument istoric „Casa Huianu”, cod LMI VN-II-m-B-06410 din Focșani, str. Comisia Centrală nr. 11, înscris în CF nr. 61382 Focșani, aflat în proprietatea domnilor Dragomir Silvia și Dragomir Iliaș;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

24. proiect de hotărâre privind aprobarea completărilor și modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/10.12.2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

25. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

26. proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 567/2019 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans”, să exercite și să realizeze competențele Consiliului Local al Municipiului Focșani referitoare la punerea la dispoziție a bunurilor aferente serviciului de transport public local în Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

27. proiect de hotărâre privind stabilirea perioadei în care se desfășoară activitatea de inventariere anuală a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

28. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare pe o perioadă de 3 ani către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani a spațiului în suprafață totală utilă de 75,70 mp. identificat prin numerele cadastrale 69387-C1-U1 și 69387-C1-U3 situat în incinta Punctului Termic nr. 8, ce aparține domeniului public al Municipiului Focșani, în vederea amenajării și punerii acestuia la dispoziția Clubului de șah al pensionarilor din Municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

29. proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Focșani și domnii Bîrsan Costel și Bîrsan Victoria;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

30. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 3, bloc 3, ap. 3, înscris în CF 51887-C1-U39 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51887-C1-U23 UAT Focșani către domnii Preda Vasile și Preda Violeta (imobil identificat în foaia de avere cu CF 51887-C1-U3 și CF 51887-C1-U19);

Inițiatori, Primar, Cristi Valentin Misăilă, consilieri locali Macovei Liviu-George, Tătaru Alexandra, Dumitru Victor

31. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției doamnei Costin Mihaela, titular de repartiție pentru o locuință ANL, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiatori, consilieri locali Macovei Liviu-George, Tătaru Alexandra, Dumitru Victor

32. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului Local nr. 167 din 30.05.2023 privind aprobarea listei de priorități;

Inițiatori, consilieri locali Macovei Liviu-George, Tătaru Alexandra, Dumitru Victor

33. proiect de hotărâre privind interzicerea accesului și deplasării vehiculelor cu tracțiune animală și a vehiculelor/utilajelor motorizate neînregistrate și neomologate pe raza Municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

34. proiect de hotărâre privind reglementarea circulației rutiere pentru autovehiculele de transport mărfuri cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun pe raza Municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

35. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru utilizarea serviciului de închiriere biciclete în regim self-service și a modelului de contract;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

36. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 380/2023 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

SECȚIUNEA a II-a

1. Adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 10815/2.11.2023 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 111098/3.11.2023 privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe luna octombrie 2023;

SECȚIUNEA a III-a – Diverse

PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă

         Avizat

          Secretar general al municipiului Focșani

               Marta-Carmen Ghiuță

Source