ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

MUNICIPIUL FOCȘANI

PRIMAR

 

din 23 februarie 2024

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

 

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 29 februarie 2024, ora 14,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.

            Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 29 februarie 2024 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.

            Art. 3 (1) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 1-12, 14-18, 22, 39-40  în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.

            (2) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 19-20, 23-27, 37-38, 41   în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.         

(3) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 13, 21, 28-36   în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.

            Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 29 februarie 2024.

            Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.

            Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

                                                          PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă

       

           ROMÂNIA                                          Anexa la Dispoziția nr.   350/2024

      JUDEŢUL VRANCEA

   MUNICIPIUL FOCŞANI

              PRIMAR

Proiectul ordinii de zi

al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va

avea loc în data de 29 februarie 2024, ora  14,00 , ședință ce se va desfășura

cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

SECȚIUNEA I

1.                  proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 8,00 mii lei, din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2024, pentru susținerea proiectului „Ora Pământului”, inițiat și organizat de Consiliul Local al Tinerilor din Municipiul Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2.                  proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 35,00 mii lei, din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2024 Colegiului Național „Unirea” Focșani în vederea participării a două echipe de robotică „Brickbot” și „Infinityedge” la Concursul de robotică First Tech Challenge (FTC);

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3.                  proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 17,00 mii lei, din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2024 Colegiului Național „Al. I. Cuza” Focșani în vederea participării echipei de robotică „AI CITIZENS” la Concursul de robotică First Tech Challenge (FTC);

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4.                  proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reparații interioare sala de sport” la Colegiul Tehnic Valeriu D. Cotea Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5.                  proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Realizare împrejmuire, lucrări conexe și siguranță stradală Grădinița 10 și Grădinița 13 Focșani”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6.                  proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Construire gard protecție teren sport” la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7.                  proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Sistem supraveghere video atelier mecanizare” la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8.                  proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza Studiu de fezabilitate pentru proiectul „Extinderea sistemului de management integrat al traficului și prioritizarea transportului public, inclusiv măsuri de monitorizare a parametrilor de mediu și reducerea poluării”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9.                  proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza Studiu de fezabilitate pentru proiectul „Extinderea sistemului de management integrat al traficului și prioritizarea transportului public, inclusiv măsuri de monitorizare a parametrilor de mediu și reducerea poluării, etapa a 2-a”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10.             proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Administrația Piețelor Focșani Focșani S.A. pe anul 2024 și estimat pe următorii 2 ani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11.             proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani pe anul 2024 și estimat pe următorii 2 ani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12.             proiect de hotărâre privind aprobarea acordării ajutoarelor și a prestațiilor financiare excepționale persoanelor singure și familiilor cu domiciliul în Municipiul Focșani aflate în situații de dificultate în vederea prevenirii sau reducerii riscului de sărăcie și excluziune socială și a metodologiei de acordare a acestora;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

13.             proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat dintre Municipiul Focșani și Centrul Județean de Excelență Vrancea;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

14.             proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

15.             proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special Primarului Municipiului Focșani, domnul Cristi Valentin Misăilă, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate „Asociația Metropolitan Trans”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

16.             proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 414/2020 privind aprobarea tarifelor și a prețurilor de pornire la licitație pentru închirierea unor bunuri, utilizate în desfășurarea activității, începând cu anul 2021 de către Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A., cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

17.             proiect de hotărâre privind aprobarea completărilor și modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/10.12.2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

18.             proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

19.             proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

20.             proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot „Sală de sport școlară, Școala Gimnazială „Anghel Saligny”, str. Moldova nr. 8, Municipiul Focșani, Județul Vrancea”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

21.             proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului – monument istoric „Casa Huianu”, cod LMI VN-II-m-B-06410 din Focșani, str. Comisia Centrală nr. 11, înscris în CF nr. 56513 Focșani, aflat în proprietatea domnului Bercariu Ciprian Gabriel;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

22.             proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani a unor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

23.             proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 44,45 mp. situat în Focșani, Aleea Stadionului nr. 10, bl. P4, județul Vrancea, T. 214, P. 11753, înscris în CF 70481, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul Manea Temistocle;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

24.             proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 41,00 mp. situat în Focșani, str. Mare a Unirii nr. 44, județul Vrancea, T. 57, P. 3513, înscris în CF 73120, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul Chiriac Neculai;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

25.             proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 23,00 mp. situat în Focșani, str. Piața Moldovei nr. 25A, județul Vrancea, T. 96, P. 5321, P. 5334, înscris în CF 72703, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către doamna Stanciu Maria;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

26.             proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 27,00 mp. situat în Focșani, str. Tinereții nr. 3, județul Vrancea, T. 153, P. 7854, înscris în CF 73087, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul Lambrinoc Mihai;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

27.             proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 65,00 mp. situat în Focșani, str. Pictor Grigorescu nr. 14, județul Vrancea, T. 188, P. 10241, înscris în CF 73122 și în CF 67617, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul Dumitrache Ionel;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

28.             proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 17, bloc 17, ap. 16 înscris în CF 51893-C1-U15 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51893-C1-U29 UAT Focșani către domnii Filimon Dănuț-Adrian și Filimon Daniela (imobil identificat în foaia de avere cu CF 51893-C1-U16 și CF 51893-C1-U32);

Inițiatori, Primar, Cristi Valentin Misăilă și consilieri locali Tătaru Alexandra, Dumitu Victor, Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian

29.             proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 15, bloc 15, ap. 6 înscris în CF 51888-C1-U18 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51888-C1-U21 UAT Focșani către doamna Costianu Nicoleta (imobil identificat în foaia de avere cu CF 51888-C1-U6 și CF 51888-C1-U22);

Inițiatori, Primar, Cristi Valentin Misăilă și consilieri locali Tătaru Alexandra, Dumitu Victor, Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian

30.             proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 11, bloc 11, ap. 13 înscris în CF 51889-C1-U4 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51889-C1-U15 UAT Focșani către domnii Cautiș Vasilică și Cautiș Stela (imobil identificat în foaia de avere cu CF 51889-C1-U13 și CF 51889-C1-U29);

Inițiatori, Primar, Cristi Valentin Misăilă și consilieri locali Tătaru Alexandra, Dumitu Victor, Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian

31.             proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 17, bloc 17, ap. 12 înscris în CF 51893-C1-U13 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51893-C1-U9 UAT Focșani către domnii Zorilă Liviu și Zorilă Nicoleta (imobil identificat în foaia de avere cu CF 51893-C1-U12 și CF 51893-C1-U28);

Inițiatori, Primar, Cristi Valentin Misăilă și consilieri locali Tătaru Alexandra, Dumitu Victor, Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian

32.             proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Democrației nr. 1, bloc 1, ap. 8 înscris în CF 65802-C1-U26 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 65802-C1-U8 UAT Focșani către domnul Oprea Cosmin-Vasilică;

Inițiatori, Primar, Cristi Valentin Misăilă și consilieri locali Tătaru Alexandra, Dumitu Victor, Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian

33.             proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Bradului nr. 1, bloc 1, ap. 3 înscris în CF 51896-C1-U1 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51896-C1-U8 UAT Focșani către domnii Tudorache Lenuța (imobil identificat în foaia de avere cu CF 51896-C1-U3 și CF 51896-C1-U21);

Inițiatori, Primar, Cristi Valentin Misăilă și consilieri locali Tătaru Alexandra, Dumitu Victor, Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian

34.             proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției domnului Aldea Ionuț, titular de repartiție pentru o locuință ANL, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiatori, consilieri locali Tătaru Alexandra, Dumitu Victor, Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian

35.             proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărăra li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului Local nr. 167 din 30.05.2023 privind aprobarea listei de priorități;

Inițiatori, consilieri locali Tătaru Alexandra, Dumitu Victor, Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian

36.             proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței din fondul locativ de stat situată în Focșani, str. Vasile Pîrvan nr. 1, bl. 1, ap. 6 către domnul Dediu Alexandru în baza prevederilor decretului-Lege nr. 61/1990 cu modificările și completările ulterioare;

Inițiatori, consilieri locali Stroie Mirela, Dumitu Victor, Macovei Liviu-George

37.             proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 126910/14.12.2023 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „PUZ – Modificare PUZ aprobat prin H.C.L. nr. 57/27.02.2020 prin creare acces nou” – municipiul Focșani, str. Lupeni nr. 9, pe terenul identificat cu numărul cadastral 56004, în suprafață de 1090 m2;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

38.             proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 128265/18.12.2023 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „PUZ – atragere teren în intravilan în suprafață de 6000 m2 din totalul suprafeței de 12578 m2, pentru construire hală de producție și spații depozitare” – extravilanul municipiului Focșani, DN 23, pe terenul identificat cu numărul cadastral 70903, T. 74, P. 384;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

39.             proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul Consiliului local al municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

40.             proiect de hotărâre privind numirea unui consilier local ca membru în  Comitetul director al Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

41.             proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică a suprafeței de 29,6321 ha teren pășune pe teritoriul administrativ al localităților Bolotești, Slobozia și Golești, care aparține domeniului public și privat al Municipiului Focșani, începând cu anul 2024, pe o perioadă de 7 ani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

SECȚIUNEA a II-a Diverse

PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă 

                                               Avizat 

                                 Secretarul general al           municipiului Focșani

                                   Marta-Carmen Ghiuță

Source