DISPOZIȚIA NR. 42
din 22 ianuarie 2021
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în
şedinţă ordinară, pentru data de 28 ianuarie 2021

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 28 ianuarie 2021, orele 16,00, ședință desfășurată cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 28 ianuarie 2021 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1-5, 7-21, 27-34 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(2) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 6, 22-23 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
(3) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 24-26 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 28 ianuarie 2021.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

ROMÂNIA Anexa la Dispoziția nr. 42/2021
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
PRIMAR

Proiectul ordinii de zi
al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va
avea loc în data de 28 ianuarie 2021, orele 16,00 ședință ce se va desfășura
cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului
Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

SECȚIUNEA I

1. proiect de hotărâre privind aprobarea conferirii titlului de Cetățean de onoare al municipiului Focșani doamnei Aurelia Cosma doctor în domeniul etnografiei și al antropologiei culturale;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarilor municipiului Focșani;
Inițiatori, consilieri locali Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra, Atanasiu Corina

3. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 292/2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 382/2020 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Focșani care să colaboreze cu Consiliul local al tinerilor din municipiul Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 24/203/2012 privind aprobarea constituirii Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 251/2016 privind aprobarea constituirii comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul Consiliului local al municipiului Focşani, cu modificările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Focșani pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în anul 2021, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului creditelor interne al municipiului Focșani pe anul 2021;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35,65 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2021 pentru organizarea Sărbătorilor de primăvară 1 și 8 martie;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 105,8 mii lei pentru organizarea Zilei personalului medical în data de 11martie 2021;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în Centrul Social Multifuncțional „Cantina de Ajutor Social și Cămin Persoane Vârstnice” – Serviciul Social Cămin Persoane Vârstnice, din cadrul Direcției de Asistență Socială Focșani, pentru anul 2021;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
15. proiect de hotărâre privind stabilirea categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie în vederea calculării constribuției de întreținere pentru anul 2021 datorate de persoanele vârstnice îngrijite la Centrul Social Multifuncțional „Cantina de Ajutor Social și Cămin Persoane Vârstnice” – Serviciul social Cămin persoane vârstnice, din cadrul Direcției de Asistență Socială Focșani, precum și susținătorii legali ai acestora, care dispun de venituri proprii;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2021 a costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșele din cadrul Serviciului Public Creșe Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de persoanele beneficiare de ajutor social la nivelul Municipiului Focșani, pentru anul 2021;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrare și finanțate din bugetul local al Municipiului Focșani pentru anul 2021;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 384/2015 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică a unor imobile – terenuri cu destinația de „căi de acces” situate în Focșani, T 22, P 27/1, 62/1, 62/9 și trecerea acestora din domeniul privat în domeniul public al municipiului Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare pe o perioadă de 10 ani către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani a imobilului teren în suprafață de 2541 mp cu destinația de „Drum acces” situat în Focșani, Tarla 160, parcela 8217, în vederea amenajării și întreținerii acestuia;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

22. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 9,00 mp. situat în Focșani, str. Magazia Gării nr. 13, bl. N2, sc.1, județul Vrancea, T 30, P 1890 înscris în CF 59778, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani către domnul Boșcăneanu Dumitru și doamna Boșcăneanu Mioara;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
23. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 4,00 mp. situat în Focșani, str. Războieni nr. 5, județul Vrancea, T 22, P 1347 înscris în CF 57082, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani către domnul Marin Mircea și doamna Marin Olivița;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

24. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 52/2020 privind aprobarea listei de priorități;
Inițiatori, consilieri locali Dumitru Victor, Marcu Livia-Silvia,
Macovei Liviu-George, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

25. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe ANL situate în Focșani, Cartierul Tineretului Sud, solicitat de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiatori, consilieri locali Dumitru Victor, Marcu Livia-Silvia,
Macovei Liviu-George, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

26. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței din fondul locativ de stat situată în Focșani, Aleea 1 Iunie nr. 2, bl. B4, ap. 18, către doamna Popa Maria în baza prevederilor Decretului-lege nr. 61/1990 cu modificările și completările ulterioare;
Inițiatori, consilieri locali Dumitru Victor, Marcu Livia-Silvia,
Macovei Liviu-George, Costea Ionel

27. proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei lunare pentru anul 2021 aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii aflate în administrarea Municipiului Focșani, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

28. proiect de hotărâre privind reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea CUP Salubritate S.A. Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

29. proiect de hotărâre privind reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Transport Public S.A. Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

30. proiect de hotărâre privind reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ENET S.A. Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

31. proiect de hotărâre privind reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea PARKING FOCȘANI SA;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

32. proiect de hotărâre privind reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea CUP S.A. Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

33. proiect de hotărâre privind reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A.;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

34. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 400/2020 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2021;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

SECȚIUNEA a II-a
1. Raportul privind verificarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap în semestrul II – 2020, asistenți care lucrează în baza contractului de muncă încheiat cu Primăria municipiului Focșani.

SECȚIUNEA a III-a – Diverse

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

Avizat
Secretarul general al municipiului Focșanii
Marta-Carmen Ghiuță

Source