DISPOZIȚIA NR. 621
din 21 iulie 2023
privind Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară,
pentru data de 27 iulie 2023

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 27 iulie 2023, ora 12,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 27 iulie 2023 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 1-8, 13-16, 24-28 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(2) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 9-12, 17, 29-30 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
(3) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 18-23 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 27 iulie 2023.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

   ROMÂNIA                                                    Anexa la Dispoziția nr. 621/2023
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
   PRIMAR

Proiectul ordinii de zi
al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va
avea loc în data de 27 iulie 2023, ora 12,00 , ședință ce se va desfășura
cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

SECȚIUNEA I

1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2023, a sumei de 16,00 mii lei pentru premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională, sesiunea iunie 2023, an școlar 2022-2023;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al Municipiului Focșani, bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate inegral din venituri proprii și buget creditelor interne, pe semestrul I 2023, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 204/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „Racordare la rețeaua electrică a locului de consum permanent Cameră centrală”, la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 293/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „Modernizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Focșani – etapa II”, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 200/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Creșterea eficienței energetice la corp clădire liceu și lucrări conexe la Liceul de Artă Gheorghe Tattarescu Focșani”, cu modificările și completările ulterioare ;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 421/2018 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza SF cu elemente de DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Creșei nr. 7″, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 99/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret „, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare pe o perioadă de 5 ani, către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani a spațiului în suprafață utilă de 89,40 mp. din imobilul C1-U4 identificat prin număr cadastral 65740-C1-U4 în suprafață de 130,40 mp., situat în incinta Punctului termic nr. 23 din Aleea Căminului, aparținând domeniului public al Municipiului Focșani, în vederea exploatării și întreținerii acestuia;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Focșani – Cristi Valentin Misăilă să semneze declarațiile ce se vor încheia în formă autentică, în vederea actualizării Cărților Funciare întocmite pentru imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului Focșani, situate în zona de sud a orașului;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 310,00 mp. (310,00 m lungime x 1,00 m lățime) aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, T 173, P 9109, 9165, 9166, 9163, 9167, 9170, 9179, 9180 și 9106 către SDEE MUNTENIA NORD SA-DEE România – Sucursala Focșani, în vederea realizării lucrării „Alimentare cu energie electrică birouri și locuințe individuale D+P+5E”, în Focșani, str. Lupeni nr. 9 beneficiar Societatea PIF&LMS COMPANY SRL;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 11,00 mp. situat în Focșani, str. Aurora nr. 4 județul Vrancea, T. 57, P. 3589 înscris în CF 72020 și CF 72066, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către Societatea Hygeea Pharm SRL;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 14,00 mp. situat în Focșani, str. Bîrsei nr. 8 județul Vrancea, T. 30, P. 1850 înscris în CF 71914, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnii Naghi Neculai și Naghi Ana;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din anexa nr. 2 – Contract cadru, la HCL nr. 252/28.09.2010 privind aprobarea înființării și alegerii formei de gestiune a serviciului public de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Consiliul Județean Vrancea a imobilului în suprafață de 194 mp., aparținând domeniului public al Municipiului Focșani, situat pe str. Cuza-Vodă nr. 8;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 567/2019 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans”, să exercite și să realizeze competențele Consiliului Local al Municipiului Focșani referitoare la punerea la dispoziție a bunurilor aferente serviciului de transport public local în Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre pentru însușirea Raportului de evaluare pentru stabilirea valorii de piață a terenurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Focșani și încadrarea acestora în zone de interes;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, Aleea Parc nr. 9, bl. 67, ap. 11, tronson 9, înscris în CF 54675-C1-U20 UAT Focșani către domnul Zaharia Sorin-Ștefan;
Inițiatori, Primar, Cristi Valentin Misăilă și consilieri locali Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian

19. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 21, bloc 21, ap. 12 înscris în CF 51892-C1-U20 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51892-C1-U14 UAT Focșani către domnii Corban Elena-Cristina și Corban Ionuț (imobil identificat în foaia de avere cu CF 51892-C1-U12 și CF 51892-C1-U28);
Inițiatori, Primar, Cristi Valentin Misăilă și consilieri locali Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian

20. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 129/27.04.2023 privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Pinului nr. 1, bloc 1, ap. 18, înscris în CF 65504-C1-U36 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 65504-C1-U11 UAT Focșani către domnii Boboc-Gurguiatu Victoraș-Claudiu și Boboc-Gurguiatu Liliana-Alina;
Inițiatori, Primar, Cristi Valentin Misăilă și consilieri locali Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian

21. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuințe de necesitate pentru un număr de 2 (două) familii, în imobilul din Focșani, strada Albinei nr. 18;
Inițiatori, consilieri locali Macovei Liviu-George,
Stroie Mirela

22. proiect de hotărâre privind revocarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 169/30.05.2023 pentru aprobarea extinderii de spațiu pentru 3 (trei) familii din imobilele situate în str. Revoluției nr. 17 și nr. 16, bl. C2, partea nereabilitată, în imobilul de locuințe sociale situat în strada Revoluției nr. 16, bl. C2, partea reabilitată, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului pentru repartizarea și închirierea locuințelor sociale aparținând Municipiului Focșani, aprobat prin H.C.L. nr. 111/31.03.2022;
Inițiatori, consilieri locali Macovei Liviu-George,
Stroie Mirela

23. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat cu chirie domnului Rusu Florin Aurel, în baza prevederilor art. 5 din Regulamentul pentru repartizarea în vederea închirierii locuințelor din fondul locativ de stat aparținând Municipiului Focșani, aprobat prin Hotărârea Consiliuui Local nr. 189/30.06.2022;
Inițiatori, consilieri locali Macovei Liviu-George,
Stroie Mirela

24. proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special Primarului municipiului Focșani, domnul Cristi Valentin Misăilă, pentru Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „VRANCEAQUA”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

25. proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 36/215 din 31.07.2012 privind aprobarea modificării tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice de către ENET S.A. Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

26. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 542/2017 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală în municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

27. proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a rezidurilor rezultate de la instalațiile de tratare a deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate, provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor, la depozitele de deșeuri nepericuloase în comuna Muchea, județul Brăila și acordarea mandatului special Primarului Municipiului Focșani să aprobe întreaga documentație de atribuire în cadrul Adunării Generale a Asociației de Devoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

28. proiect de hotărâre pentru modificarea tarifelor pentru activitățile de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și deșeurilor similare în Municipiul Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

29. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Focșani, aprobat prin HCL nr. 276/11.10.2021, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

30. proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în H.C.L. nr. 403 din 24 noiembrie 2022 privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 64186/24.06.2022 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ în vederea supraetajării locuințelor colective P+2E aprobate la P+3E parțial”- municipiul Focșani, str. Rarău, T. 190, P. 10352, număr cadastral 60012, pe terenul în suprafață de 395 mp;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

SECȚIUNEA a II-a
1. Adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 6669/30.06.2023 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 66856/03.07.2023 privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe luna iunie 2023;

2. Raportul privind verificarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap în semestrul I-2023, aistenți care lucrează în baza contractului de muncă încheiat cu Direcția de Asistență Socială Focșani;

SECȚIUNEA a III-a – Diverse

PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă

Avizat

Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

Source