Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 26 august 2021, orele 13,00, ședință desfășurată cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 26 august 2021 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 2 și 30 au fost avizate de Comisia de urbanism și agricultură.
(2) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1, 3-14, 18,-19, 21, 23, 25, 28 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(2) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 24, 26-27 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.
(3) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 15-18, 20, 22, 29 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 26 august 2021.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.


PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

ROMÂNIA Anexa la Dispoziția nr. 739/2021
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
PRIMAR

Proiectul ordinii de zi
al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va
avea loc în data de 26 august 2021, orele 13,00, ședință ce se va desfășura
cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului
Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

SECȚIUNEA I
1. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul administrativ al Teatrului Municipal „Maior Gheorghe Pastia” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 96 mp situat în municipiul Focșani, bdul. București nr. 9B, identificat prin număr cadastral 68766, T 203, P 11115, înscris în Cartea Funciară nr. 68766, aparținând domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Focșani, bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul creditelor interne, pe semestrul I 2021, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 424/26.09.2019 cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2021;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 77/10.05.2021 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2021;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Clubului Sportiv Școlar Focșani pentru dotarea sălii de gimnastică și achiziția de costume de gimnastică;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
8. proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru „Protoieria Focșani I”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sfinții Împărați” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sf. Ierarh Teodosie” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sf. Apostoli Petru și Pavel”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Buna Vestire – Castelul de Apă”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sfânta Cuvioasa Parascheva – Noua Catedrală”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „VRANCEAQUA”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 7,00 mp. situat în Focșani, str. Cuza Vodă nr. 19, județul Vrancea, T 101, P 5418 înscris în CF 68910, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Petcu Ionel;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 26,00 mp. situat în Focșani, str. Unirea Principatelor nr. 18, județul Vrancea, T 1110, P 5779 înscris în CF 67743, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către doamna Lazăr Mihaela;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 28,00 mp. situat în Focșani, bdul. Independenței nr. 36, județul Vrancea, T 57, P 3513 înscris în CF nr. 66286, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Dobre Vasile;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 12,00 mp. (12,00 m x 1,00 m) aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, T 15, P 894, către SDEE MUNTENIA NORD SA – DEE România – Sucursala Focșani, pentru amplasarea unui LES 0,4 Kv, în vederea realizării lucrării „Racordarea la rețeaua electrică birouri” la imobilul situat în Focșani, str. Dionyssos nr. 2C;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului municipiului Focșani să semneze contractul de constituire a dreptului de superficie cu titlu gratuit pe o durată de 10 ani asupra terenului aflat în proprietatea SC Transport Public SA Focșani, în suprafață de 4329 mp., identificat cu număr cadastral 65698, în favoarea Municipiului Focșani pentru realizarea obiectivului de investiții „Alimentare cu energie electrică Stație de încărcare autobuze electrice” situată în Municipiul Focșani, str. Mărășești nr. 72, județul Vrancea;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de servitute de trecere cu titlu gratuit asupra terenului cu destinația de căi rutiere și parcări prevăzut în Planul Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective pentru tineri în regim de închiriere” aprobat prin HCL nr. 204/08.05.2018, aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, situat în str. Calea Munteniei nr. 57, identificat prin număr cadastral 61662, T 83, P %435, înscris în Cartea Funciară nr. 61662, în favoarea Consiliului Județean Vrancea, în vederea realizării obiectivului de investiții „Locuințe de serviciu” din cadrul programului „Construcția de locuințe de serviciu” derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, pe o perioadă de 1 an, către Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Vrancea a unui teren în suprafață de 1300 mp. aparținând domeniului public al municipiului Focșani, situat în str. Tisa nr. 30, identificat prin număr cadastral 51822, T 70, P 4154 înscris în cartea Funciară nr. 51822, în vederea derulării proiectului „Sub Acoperișul Crucii Roșii”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

22. proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Cărții Funciare nr. 68852 întocmită pentru imobilul aparținând domeniului public al municipiului Focșani, situat în str. Revoluției nr. 16, T 208, Parcela 11350 și a Cărții Funciare nr. 68851 întocmită pentru imobilul aparținând domeniului public al municipiului Focșani, situat în str. Revoluției nr. 17, T 205, Parcela 11230, în vederea realizării proiectului „Reabilitarea și modernizarea locuințelor sociale din strada Revoluției nr. 16 și 17, amenajarea unor spații de agrement”, Cod SMIS 149642 ;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

23. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 414/2020 privind aprobarea tarifelor practicate și a prețurilor de pormire la licitație pentru închirierea unor bunuri, utilizate în desfășurarea activității, începând cu anul 2021 de către Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A., cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

24. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru repartizarea și închirierea locuințelor sociale aparținând Municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

25. proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii locațiilor pentru încheierea căsătoriilor în Municipiul Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

26. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 134/2021 privind aprobarea listei de priorități;
Inițiatori consilieri locali Zîrnă Cristian,
Macovei Liviu-George, Tătaru Alexandra

27. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe ANL, situate în Focșani, Cartierul Tineretului Sud, solicitat de titularii contractelor de închiriere, în conformitate cu Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiatori consilieri locali Zîrnă Cristian,
Macovei Liviu-George, Tătaru Alexandra

28. proiect de hotărâre privind aprobarea completărilor și modificărilor aduse anexei la Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 383/10.12.2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

29. proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

30. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr.48614/2021 privind documentația PUZ și a aprobarea Planului Urbanistic Zonal << Elaborare PUZ pentru construire cabinet stomatologic și locuință serviciu P+2E >> – Focșani, str.Mitropolit Varlaam nr.52, nr.cadastral 61872, pe terenul în suprafață masurată de 216 mp;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

SECȚIUNEA a II-a
1. adresele Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 7973/2021 și nr. 8914/2021 înregistrate la Primăria municipiului Focșani sub nr. 70346/2021 și nr. 79025/2021 privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe lunile iunie 2021 și iulie 2021;

SECȚIUNEA a III-a – Diverse

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

Source