DISPOZIȚIA NR. 674

din 19 august 2022

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, pentru data de 25 august 2022

Primarul Municipiului Focşani,

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 25 august 2022, ora 11,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 25 august 2022 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1-15, 29-32 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(2) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 18-26 în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.
(3) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 16-17, 27 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
(4) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 28 în Anexa la dispoziție a fost avizat de Comisia de buget și administrație publică.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 25 august 2022.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

Proiectul ordinii de zi

al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 25 august 2022, ora 11.00, ședință ce se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

SECȚIUNEA I

1. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „Amenajare accese bariera Vrancei zona lotizată”, Municipiul Focșani, Județul Vrancea;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 180/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza documentație avizare lucrări de intervenții (DALI), pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare locuri de joacă existente în patrimoniul U.A.T. Focșani”, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 341/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a Școlii „Anghel Saligny” din Municipiul Focșani, județul Vrancea”, cu modificările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 și art. 4 din HCL nr. 348/2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a Școlii „Anghel Saligny” din Municipiul Focșani, județul Vrancea”, cu modificările ulterioare”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 338/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice la corpul de clădire al Colegiului Economic „Mihail Kogălniceanu” și execuția lucrărilor conexe”, cu modificările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 și art. 4 din HCL nr. 345/2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice la corpul de clădire al Colegiului Economic „Mihail Kogălniceanu” și execuția lucrărilor conexe”, cu modificările ulterioare”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 140/16.05.2022 privind aprobarea proiectului, a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului „Achiziția de autobuze ecologice, stații de încărcare și sisteme asociate”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 142/16.05.2022 privind aprobarea proiectului, a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect și a Planului integrat de acțiune pentru proiectul „Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri în Municipiul Focșani”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 424/2019, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Palatului Copiilor Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Focșani pe anul 2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Focșani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării în condițiile legii;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al Municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind aprobarea completărilor și modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/10.12.2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind completarea și modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 26,00 mp. situat în Focșani, bdul. Independenței nr. 32, județul Vrancea, T57, P3513 înscris în CF70469, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul Neguț Ionel;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în alicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 131 din 28.04.2022 privind aprobarea listei de priorități;

Inițiatori, consilieri locali: Marcu Livia-Silvia, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-George

19. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Pinului nr. 5, bloc 5, ap. 13 înscris în CF 65496-C1-U31 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 65496-C1-U3 UAT Focșani către domnul Condruz Marius Aurel;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Pinului nr. 7, bloc 7, ap. 09 înscris în CF 65497-C1-U27 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 65497-C1-U10 UAT Focșani către domnii Olaru Florin Gigi și Olaru Cristina Lăcrămioara;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Bradului nr. 1, bloc 1, ap. 02 înscris în CF 51896-C1-U26 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51896-C1-U32 UAT Focșani către doamna Diaconu Ionela;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

22. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Bradului nr. 1, bloc 1, ap. 13 înscris în CF 51896-C1-U34 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51896-C1-U21 UAT Focșani către domnii Zepa Georgiana și Vizireanu Romică;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

23. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției domnului Ciubotaru Cosmin Liviu, titular de repartiție pentru o locuință ANL, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale prntru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiatori, consilieri locali: Tătaru Alexandra, Macovei Liviu George, Zîrnă Cristian
24. proiect de hotărâre pentru aprobarea extinderii de spațiu pentru 5(cinci) familii din imobilele situate în strada Revoluției nr. 16 și nr. 17, în imobilul de locuințe sociale situat în strada Măgura nr. 123, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului pentru repartizarea și închirierea locuințelor sociale aparținând Municipiului Focșani, aprobat prin H.C.L. nr. 111/31.03.2022;
Inițiatori, consilieri locali: Marcu Livia-Silvia, Stroie Mirela, Costea Ionel, Macovei Liviu George

25. proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Focșani – Cristi Valentin Misăilă să încheie contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința din fondul locativ de stat situată în Focșani, bdul. București nr. 27, blocul L2, ap. 27, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Decretului Lege 61/1990 cu modificările și completările ulterioare, a Legii 85/1992 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Sentinței civile nr. 9445/15.12.2017 definitivă și irevocabilă pronunțată în dosarul nr. 4190/231/2017;

Inițiatori, consilieri locali: Marcu Livia-Silvia, Stroie Mirela, Costea Ionel, Macovei Liviu-George

26. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței din fondul locativ de stat situată în Focșani, bdul. Brăilei nr. 17, bl. 17 ap. 02 către domnii Nelu Măriuța și Nelu Aurel, în baza prevederilor Decretului Lege nr. 61/1990 cu modificările și completările ulterioare;

Inițiatori, consilieri locali: Marcu Livia-Silvia, Stroie Mirela,Costea Ionel, Macovei Liviu-George
27. proiect de hotărâre privind aprobarea acordurilor de colaborare încheiate între AJVPS Vrancea și Consiliul Local al Municipiului Focșani pentru Fondul Cinegetic nr. 39 Focșani și Fondul Cinegetic nr. 40 Unirea de pe raza Municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

28. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea PARKING Focșani S.A.;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

29. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială „Adrian Păunescu” Focșani, sesiunea iunie-octombrie 2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

30. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director adjunct la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focșani, sesiunea iunie-octombrie 2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

31. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director adjunct la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani, sesiunea iunie-octombrie 2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

32. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director adjunct la Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focșani, sesiunea iunie-octombrie 2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

SECȚIUNEA a II-a
1. adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 8390/29.07.2022 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 76697/29.07.2022 privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe luna iulie 2022;

SECȚIUNEA a III-a – Diverse

PRIMAR, Cristi Valentin Misăilă

Avizat, Secretar general al municipiului Focșani, Marta-Carmen Ghiuță

Source