DISPOZIȚIA NR. 2792

din 13 decembrie 2022

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară,

pentru data de 20 decembrie 2022

   Primarul Municipiului Focşani,

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 20 decembrie 2022, ora 11,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.

 Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 20 decembrie 2022 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.

 Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1-14, 16-17, 29-32, 34, 36-37 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.

 (2) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 15, 21-27, în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.

 (3) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 18-20, 28, 33, 35 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.

 Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 20 decembrie 2022.

 Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.

 Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

  PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă

            ROMÂNIA Anexa la Dispoziția nr. 2792/2022

      JUDEŢUL VRANCEA

   MUNICIPIUL FOCŞANI

     PRIMAR

Proiectul ordinii de zi

al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va

avea loc în data de 20 decembrie 2022, ora 11,00, ședință ce se va desfășura

cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

SECȚIUNEA I

1. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 10/2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia” Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 415/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 107/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Poliția Locală a municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind aprobarea transformării gradului profesional a unsprezece funcții de execuție în statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Focșani, cabinetul primarului și viceprimarii municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 351/27.10.2022 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Focșani pentru anul școlar 2022-2023, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului municipiului Focșani nr. 2775/08.12.2022 privind majorarea bugetului local al municipiului Focșani pe anul 2022;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 108/2020 privind aprobarea la nivelul Municipiului Focșani a numărului de indemnizații lunare cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, adulților cu handicap grav ori reprezentanților legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2022;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 62/10.03.2022 privind repartizarea sumelor alocate pe anul 2022 reprezentând finanțarea de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru unitățile de învățământ particular și confesional acreditate cu personalitate juridică, din municipiul Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 79,50 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2023 pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Zilei de 24 Ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 36/215 din 31.07.2012 privind aprobarea modificării tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice de către ENET S.A. Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 188/2018 privind aprobarea prețului local de facturare a energiei termice furnizată populației prin sistem centralizat, în Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii instituției publice cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Focșani din Serviciul Public „Creșe” Focșani, strada Diviziei nr. 1A în „Creșa Focșani”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind aprobarea completărilor și modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/10.12.2015 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 12,00 mp. situat în Focșani, Aleea Crinului nr. 1, județul Vrancea, T. 26, P. 1565 înscris în CF 61447, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Societatea Iunonamed SRL reprezentată de domnul Săndulescu Ion;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului real găsit la măsurătoare în suprafață de 17,00 mp. situat în Focșani, str. Constructorului nr. 9, bl. F5, județul Vrancea, T. 210, P. 11512 înscris în CF 70689, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnii Guzu Culița și Guzu Ghiorghe;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 31,00 mp. situat în Focșani, b-dul. Brăilei nr. 19, județul Vrancea, T. 197, P. %10875 înscris în CF 70702, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Societatea Nelian Serex SRL reprezentată de domnul Botezatu Fănică;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției doamnei Gulian Lilia, titular de repartiție pentru o locuință ANL, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și Legea nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiatori, consilieri locali Marcu Livia-Silvia,

Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian

22. proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pe anul 2022, în conformitate cu H.C.L. nr. 111/31.03.2022 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului pentru repartizarea și închirierea locuințelor sociale aparținând Municipiului Focșani, aprobat prin H.C.L. nr. 233/30.09.2021;

Inițiatori, consilieri locali Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela,

Costea Ionel, Macovei Liviu-George

23. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Bradului nr. 1, bloc 1, ap. 10 înscris în CF 51896-C1-U10 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51896-C1-U28 UAT Focșani către doamna Burghelea Ionelia ;

Inițiatori, Primar, Cristi Valentin Misăilă și consilieri locali Marcu Livia Silvia, Macovei Liviu-George, Dumitru Victor, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

24. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Pinului nr. 3, bloc 3, ap. 15 înscris în CF 65505-C1-U33 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 65505-C1-U5 UAT Focșani către domnii Toma Monica și Toma Dan;

Inițiatori, Primar, Cristi Valentin Misăilă și consilieri locali Marcu Livia Silvia, Macovei Liviu-George, Dumitru Victor, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

25. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 17, bloc 17, ap. 08 înscris în CF 51893-C1-U8 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51893-C1-U24 UAT Focșani către domnii Costache Vasile Adrian și Costache Mihaela;

Inițiatori, Primar, Cristi Valentin Misăilă și consilieri locali Marcu Livia Silvia, Macovei Liviu-George, Dumitru Victor, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

26. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 9, ap. 05 înscris în CF 64675-C1-U5 UAT Focșani domnii Gavrilă Vasilica și Gavrilă Stelian Cătălin;

Inițiatori, Primar, Cristi Valentin Misăilă și consilieri locali Marcu Livia Silvia, Macovei Liviu-George, Dumitru Victor, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

27. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe ANL situate în Focșani, Cartierul Tineretului Sud și Cartierul Brăilei, solicitat de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiatori, consilieri locali Marcu Livia Silvia, Macovei Liviu-George, Dumitru Victor, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

28. proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire străzilor private aflate în intravilanul atras al municipiului Focșani, T. 18, P. 48, număr cadastral 68073, T. 18, 21, P. 48, 55, 57, număr cadastral 68102, T. 21, P. 55, 57, 59, număr cadastral 68155 și T. 21, P. 54, 55, 59, număr cadastral 68153;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

29. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului Focșani, pe o perioadă de trei luni, începând cu luna ianuarie 2023;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

30. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 516/2016 privind aprobarea încadrării pe zone a imobilelor situate în Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

31. proiect de hotărâre privind indexarea, la nivelul Municipiului Focșani, a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023, cu rata inflației 5,1%;;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

32. proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2023;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

33. proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind utilizarea piațetelor, parcurilor, scuarurilor, spațiilor verzi amenajate, terenurilor de sport și spațiilor de joacă pentru copii aparținând domeniului public și privat al municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

34. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali membri în comisia de jurizare a concursului public pentru pavoazarea cu ornamente luminoase adecvate a vitrinelor și a spațiilor din incintă de către operatorii economici din Municipiul Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

35. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr de două spații, inventariate în domeniul public al Municipiului Focșani, situate în „Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

36. proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 424/2022 privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Adrian Păunescu” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

37. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „Amenajare accese bariera Vrancei zona lotizată”, Municipiul Focșani, Județul Vrancea;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

SECȚIUNEA a II-a

1. Adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 12666/05.12.2022 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 124693/06.12.2022 privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe luna noiembrie 2022;

2. Informare privind cererea formulată de domnul Darie Ionel, înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 126770/12.12.2022 privind solicitarea de reducere a chiriei pentru suprafața de pășune exploatată în baza contractului de închiriere, scutire la plata impozitului, a penalităților, amânare termen de plată, deducere cheltuieli efectuate urmare a secetei.

SECȚIUNEA a III-a – Diverse

PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă

         Avizat

          Secretar general al municipiului Focșani

               Marta-Carmen Ghiuță

Source