Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 16 iunie 2021, orele 11.00

DISPOZIȚIA NR. 581
din 10 iunie 2021
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în
şedinţă ordinară, pentru data de 16 iunie 2021

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 16 iunie 2021, orele 11,00, ședință desfășurată cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 16 iunie 2021 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1-8, 13, 17-19 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(2) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 9-12, 14, 16 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
(3) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 15 în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 16 iunie 2021.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

ROMÂNIA Anexa la Dispoziția nr. 581/2021
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
PRIMAR

Proiectul ordinii de zi
al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va
avea loc în data de 16 iunie 2021, orele 11,00 ședință ce se va desfășura
cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului
Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

SECȚIUNEA I
1. proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Desființare Spații – Corp C3, Corp C6, Corp C7, Corp C8, Corp C9 la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” str. Alecu Sihleanu nr.6 Focșani”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 9, nr. 10 și nr. 11 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 51061/2018 privind aprobarea actualizării documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect, pentru obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Focșani, etapa a II-a” cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 100/2020 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru clădirea Cinematografului Balada”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 39/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare – Centru de științe aplicate – Colegiul Național Unirea”, str. Cezar Bolliac nr. 15, municipiul Focșani, județul Vrancea, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
5. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la HCL nr. 537/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței energetice – Etapa a III-a”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 al HCL nr. 538/2019 privind aprobarea cofinanțării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței energetice – Etapa a III-a”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Focșani, etapa a III-a”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 77/2021 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2021; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale pentru dezmembrarea terenului în suprafață totală de 10277 mp situat în Focșani, T 203, parcelele 11079, 11080, 11084, 11085, 11087, 11089, 11090, 11091, 11092, 11094, 11095, 11097, 11098, 11099, 11100, 11101, 11102, 11103, 11105, 11106, 11107, 11109, 11111, 11112, 11114, 11115, 11116 aparținând domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind schimbarea destinației construcției identificată cu C2 – clădire cantină situată în str. Mărășești nr. 76, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani, aflată în administrarea Liceului Tehnologic „G. G. Longinescu” Focșani, în vederea derulării obiectivului de investiții „Lucrări de reabilitare – modernizare și dotări atelier de coafură/frizerie” prin Compania Națională de Investiții;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
11. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 252 mp aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, situat în str. Alexandru Golescu nr. 3-5, identificat prin număr cadastral 66507, T 167, P 8634/1, înscris în Cartea Funciară nr. 66507, în favoarea domnilor Chivoiu Ion și Eleonora;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
12. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 33898/31.03.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective (bloc de locuit S+P+3E+4R) cu spații comerciale la parter” – Focșani, strada Unirea Principatelor nr. 69, 71, număr cadastral 51109, 60745, pe terenul în suprafață măsurată de 1276 mp;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului Focșani pentru o perioadă de trei luni, începând cu luna iulie 2021; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 96 mp situat în municipiul Focșani, bdul. București nr. 9B, identificat prin număr cadastral 68766, T 203, P 11115, înscris în Cartea Funciară nr. 68766, aparținând domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind constituirea unei Comisii pentru implementarea proiectului „Arta în Spațiul Public” al municipiului Focșani privind remodelarea vizuală prin intervenții de expresie artistică, a unor clădiri din spațiul public al municipiului Focșani;
Inițiatori, consilieri locali Bîrsan Costel, Costea Ionel, Drumea Alina Ramona, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

16. proiect de hotărâre privind desemnarea de Consiliul local al municipiului Focșani a viceprimarului – membru în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 376/2020 privind inițierea procedurilor pentru încetarea Contractului de delegare de gestiune a Serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat a municipiului Focșani nr. 30235/28.04.2017, prin denunțare unilaterală;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea și acordarea mandatului special Primarului municipiului Focșani să aprobe întreaga documentație de atribuire în cadrul adunării generale a asociației;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2021;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

SECȚIUNEA a II-a

1. Adresele nr. 5645/2021 și nr. 6634/2021 ale Direcției de Asistență Socială Focșani privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social;

2. Adresa nr. 5261/14.05.2021 a Instituției Prefectului – județul Vrancea;

3. Plângerea prealabilă înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 54581/31.05.2021 împotriva HCL nr. 101/2021 și adresa nr. 54581/09.06.2021 a Consiliului local al municipiului Focșani;

4. Plângerea prealabilă înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 54631/31.05.2021 împotriva HCL nr. 99/2021;

5. Plângerea prealabilă înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 54635/31.05.2021 împotriva HCL nr. 100/2021;

6. Citație, adresă și comunicare cerere chemare în judecată înregistrate la Primăria municipiului Focșani sub nr. 57200/07.06.2021, 57106/07.06.2021 și 55344/02.06.2021 emise de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 886/91/2021 având ca obiect suspendarea HCL nr. 101/2021;

7. Citație, cerere de chemare în judecată înregistrate la Primăria municipiului Focșani sub nr. 57194/07.06.2021și nr. 56097/03.06.2021 emise de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 887/91/2021 având ca obiect suspendarea HCL nr. 99/2021;

8. Citație, cerere de chemare în judecată înregistrate la Primăria municipiului Focșani sub nr. 57195/07.06.2021 și nr. 55431/02.06.2021 emise de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 888/91/2021 având ca obiect suspendarea HCL nr. 100/2021;

9. Comunicare cerere chemare în judecată înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 56702/04.06.2021 emisă de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 913/91/2021 având ca obiect suspendarea HCL nr. 376/2020;

10. Adresa, cerere de chemare în judecată înregistrate la Primăria municipiului Focșani sub nr. 56062/03.06.2021 și nr. 55568/02.06.2021 emise de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 880/91/2021 având ca obiect acțiune în constatare;

11. Adresa, cerere de chemare în judecată înregistrate la Primăria municipiului Focșani sub nr. 56058/03.06.2021 și nr. 54567/31.05.2021 emise de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 874/91/2021 având ca obiect litigiu funcționari publici;

12. Adresa înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 56255/03.06.2021 emisă de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 882/91/2021, având ca obiect anularea HCL nr. 36/2021;

SECȚIUNEA a III-a – Diverse

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

Source