Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, în data de 31 ianuarie 2022, ora 14,00

DISPOZIȚIA NR. 54
din 25 ianuarie 2022
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară,
pentru data de 31 ianuarie 2022

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 31 ianuarie 2022, orele 14,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 31 ianuarie 2022 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1-10, 14 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(2) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 11-13 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.
(3) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 15-17 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 31 ianuarie 2022.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

  PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

ROMÂNIA Anexa la Dispoziția nr. 54/2022
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
 PRIMAR

Proiectul ordinii de zi
al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va
avea loc în data de 31 ianuarie 2022, orele 14,00, ședință ce se va desfășura
cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

SECȚIUNEA I

1. proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Nedelcu Cristina Mirela;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind aprobarea completării art. 2 și modificării art. 3 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 36/215 din 31.07.2012 privind aprobarea tarifelor locale pentru producerea, transport, distribuția și furnizarea energiei termice de către ENET S.A. Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 1,84 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2022 pentru susținerea proiectului „Poștașul inimii”, inițiat și organizat de Consiliul Local al Tinerilor din Municipiul Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței nr. 10″;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței nr. 13″;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 348/26.09.2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a Școlii „Anghel Saligny” din Municipiul Focșani, județul Vrancea”, cu modificările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în Centrul Social Multifuncțional „Cantina de Ajutor Social și Cămin Persoane Vârstnice” – Serviciul Social Cămin Persoane Vârstnice, din cadrul Direcției de Asistență Socială Focșani, pentru anul 2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind stabilirea categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie în vederea calculării constribuției de întreținere pentru anul 2022 datorate de persoanele vârstnice îngrijite la Centrul Social Multifuncțional „Cantina de Ajutor Social și Cămin Persoane Vârstnice” – Serviciul social Cămin persoane vârstnice, din cadrul Direcției de Asistență Socială Focșani, precum și susținătorii legali ai acestora, care dispun de venituri proprii;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de persoanele beneficiare de ajutor social la nivelul Municipiului Focșani, pentru anul 2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale și aprobarea apartamentării Punctului termic nr. 13, T 212, P 11632, a Punctului termic nr. 14, T 206, P 11253, a Punctului termic nr. 42, T 210, P 11467 și a Punctului termic nr. 69, T 84, P 436, bunuri imobile aparținând domeniului public al Municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 134 din 15.07.2021 privind aprobarea listei de priorități;
Inițiatori, consilieri locali Marcu Livia-Silvia, Macovei Liviu-George, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

12. proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr de 2 (două) schimburi de locuințe ANL situate în Focșani, Cartierul Tineretului Sud, solicitat de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiatori, consilieri locali Marcu Livia-Silvia, Macovei Liviu-George, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

13. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru doamna Domnescu Elena Lenuța, titular de repartiție pentru o locuință ANL, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiatori, consilieri locali Marcu Livia-Silvia, Macovei Liviu-George, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

14. proiect de hotărâre privind inițierea procedurilor de dizolvare, lichidare și radiere a Societății PARKING Focșani S.A.;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr112496/15.11.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ pentru introducerea în intravilan și reglementare urbanistică și S.F. în vederea construirii Spitalului Județean de Urgență Focșani – județul Vrancea” – municipiul Focșani, T. 80, P. 422/2, 424/1, număr cadastral 67775, pe terenul în suprafață de 172829 mp;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 112016/12.11.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lotizare teren în vederea construirii de locuințe individuale” – municipiul Focșani, intravilan atras prin PUZ Nord etapa a IIII-a, aprobat prin H.C.L. nr. 12/14.01.2019, număr cadastral 65324, T. 22, P. 27/1, 62/1, 62/9, pe terenul în suprafață de 5945 mpi;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 112159/12.11.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective” – municipiul Focșani, str. Slt. Al. Grigore Ionescu, număr cadastral 62265, T. 37, P. 2321, pe terenul în suprafață de 932 mp (din acte), 949 mp (suprafață măsurată);
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

SECȚIUNEA a II-a

1. raportul nr. 627/11.01.2022 înregistrat la Primăria municipiului Focșani nr. 3528/12.01.2022 privind verificarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap în semestrul II-2021, asistenți care lucrează în baza contractului de muncă încheiat cu Direcția de Asistență Socială Focșani;

2. adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 777/12.01.2022 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 4612/14.01.2022 privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe luna decembrie 2021;

SECȚIUNEA a III-a – Diverse

 PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

Source