DISPOZIȚIA NR. 282
din 31 martie 2023
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară,
pentru data de 4 aprilie 2023

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 4 aprilie 2023, ora 14,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 4 aprilie 2023 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1-3 în Anexa la dispoziție au fost avizate de Comisia de buget și administrație publică.
(2) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 4 în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare către Comisia de buget și administrație publică.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 4 aprilie 2023.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.
Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 4 aprilie 2023, ora 14,00, ședință ce se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 424/26.09.2019 cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Creșterea performanței energetice a cinematografului Unirea”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice a cinematografului Unirea”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă


PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

Source