ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI
PRIMAR

DISPOZIȚIA NR. 882
din 3 noiembrie 2022
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului
Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 7 noiembrie 2022

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 7 noiembrie 2022, ora 15,00, ședință desfășurată cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 7 noiembrie 2022 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 1-2 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare comisiei de buget și administrație publică.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 7 noiembrie 2022.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

  
 Anexa la Dispoziția nr.882/2022

      ROMÂNIA
 JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
   PRIMAR

Proiectul ordinii de zi
al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 7 noiembrie 2022, ora 15,00, ședință desfășurată cu participare fizică a consilierilor locali

1. proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării sumei de 15,14 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2022, pentru premierea sportivilor participanți la Competiția de gimnastică „Cupa Vrancei”, în perioada 11-12 noiembrie 2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 36/215 din 31.07.2012 privind aprobarea modificării tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice de către ENET S.A. Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

   PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

    Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
  Marta-Carmen Ghiu

Source